• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Анализ и стратегия за защита на индустриална собственост

Как да използваме патентната система за бизнес анализ?

В среда на силна конкуренция на международните пазари все по-нарастващо значение се придава на промишленото планиране и прогнозиране, както и на развитието на подходяща бизнес стратегия от страна на отделните предприятия и индустриални групи. Тук е мястото да се обърне специално внимание на ролята на патентната система като силен инструмент за анализ и изграждане на стратегия за защита на индустриална собственост.

На техническо равнище, което ще бъде от особено значение за даден бизнес, ефективното търсене на патентна документация може да разкрие техническото ниво на иновациите, както и състоянието на техниката, съществуващо в определена област на технологията. Познаването на състоянието на техниката в дадена техническа област:

предпазва от дублиране на изследователска дейност;

генерира идеи за бъдещи подобрения;

предвижда технологичната дейност и маркетинговата стратегия на конкурентите.

Анализът на състоянието на техниката разкрива развиващите се области на технологията и дава предварителна представа за очакваните новости на пазара.

На пазарно равнище, патентната система може да се използва като инструмент на промишленото планиране. Статистическите данни от дейността по патентоване, които се разкриват от публикуваните патентни документи, представят степента на патентна активност, която може да се използва като мярка на технологичната активност в дадена техническа област. Статистическият анализ на  патентната документация може да покаже:

кои страни и предприятия са активни в определени технически области;

в кои клонове на индустрията технологията се движи с бързи темпове;

в кои клонове на индустрията технологията е стабилна.

Такъв анализ предоставя средство за прогнозиране на бъдещото индустриално развитие, с което могат да се определят областите, в които пазарното търсене нараства, да се контролира общият технологичен напредък и да се прецени политиката на капиталовложенията. Най-мощният инструмент за изготвянето на анализ и стратегия чрез патентната система са различните видове патентни проучвания.

 

Каква е ползата от предварителните проучвания?

 

В основата на защитата на индустриалната собственост са предварителните проучвания. Патентните проучвания на първо място предпазват от влагане на време, ресурси и средства за преоткриване на вече известното. Анализът на резултатите от патентните проучвания показва степента и насоките на развитие на конкуренцията. Патентните проучвания отговарят на най-важния въпрос относно бъдещето на предлаганото изобретение, а именно – има ли място на пазара. Важна роля при изготвянето на анализ и стратегия за защитата на индустриална собственост в бизнеса се отделя и на предварителните проучвания за търговска марка и промишлен дизайн. Проучването за марка дава информация за това, дали тя е свободна на определен пазар, а проучването за промишлен дизайн разкрива, доколко той има потенциала да бъде защитен. Освен това предварителните проучвания дават информация за наличие на права на трети лица, които могат да бъдат нарушени, както и за свободата на действие при излизане на даден пазар.

 


Резултатите от всяко извършено проучване в базите данни с индустриална собственост могат да открият нови възможности за всеки бизнес.


 

Какво дават добрите анализ и стратегия за защитата на бизнеса?

При създаване на нови разработки или производство на нов продукт е много важно да се направи анализ (финансов и ресурсов) на състоянието на компанията и да се подбере най-доброто решение за това:

дали да се търси защита на обектите на индустриалната собственост, както и под каква форма да бъде (национална или международна закрила – Европейски патент, РСТ заявка, заявка по Хагската спогодба, защита в EUIPO, заявка по Мадридската спогодба);

дали да се предприемат действия за сключване на лицензионен договор и какъв да е видът на лицензията;

дали да се изчака изтичане на действието на защитния документ, който ограничава свободата на действие;

дали да се запази като фирмена тайна (know-how).

Важно е да се направи предварителна преценка на преимуществото на производителя, излязъл на пазара с нов продукт и какви са рисковете, когато няма защита.

Преди началото на всеки нов проект, изпълнителят трябва да бъде осведомен за създаденото до момента за да избегне излишно изразходване на ресурси за преоткриване на известното.

От особено значение е, той да бъде информиран и да има отговори на следните важни въпроси:

Има ли действащи права на трети лица (наличие на действащи защитни документи)?

Какво е развитието на конкуренцията?

Има ли на пазара ниша за неговия продукт или процес?

Как да използваме патентната система за изграждане на бизнес стратегия?

 

Всяка фирма трябва да има разработена стратегия за присъствие на пазара базирана на добър анализ в областта на обектите на индустриална собственост. Всеки създаден от нея нов или усъвършенстван продукт има за цел да предизвиква интерес на пазара, което от своя страна да доведе както до увеличаване на производството на фирмата, така и до по-добри печалби. За постигане на тези резултати в днешната действителност е необходимо фирмите да имат съответната патентна информираност и убеденост от ползата при защита на тяхната интелектуална собственост. Два са основните фактора при изграждането на бизнес стратегия по отношение на защитата на индустриалната собственост.

 

ИЗБОР НА ОБЕКТ


На първо място при изграждането на стратегията за защита е правилният подбор на обектите на индустриална собственост заложени в пазарния продукт. Често в един продукт се съдържат множество от обекти на индустриалната собственост, като например:

наименованието на продукта;

външният вид на продукта;

функционалността на продукта;

етикетът върху продукта.

Защитата на всеки един от тези обекти е независима от другите, при което е изключително важно правилното изграждане на цялостно защитно портфолио, така че продуктът да получи максимална протекция на пазара.

 

ПАЗАРЕН ИНТЕРЕС


Не по-малко значение има изборът на правилните пазари. Защитата на индустриалната собственост има териториално действие. Подборът на правилните пазари, на които да се търси протекция зависи от множество фактори, водещите от които са:

активността на основната конкуренция;

изследователската активност;

кръгът от потребители;

големината на пазара;

страната на производство.

Тези фактори са важни, тъй като пазарната реализация на продуктите в различните страни варира.

Вижте още


БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА