• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

в областта на индустриалната собственост

 

Постарахме се да съберем на едно място едни от най-често задаваните въпроси при защитата на патенти, полезни модели, търговски марки и промишлен дизайн. За по-голямо удобство, разделихме секцията “Често задавани въпроси” в три категории: “Патенти/Полезни модели”, “Търговски марки” и “Промишлени дизайни”. Ако имате други въпроси, искате да допълните нашие отговори или просто да изкажете мнение, не се притеснявайте да се свържете с нас. Ние ще ги включим в секцията “Често задавани въпроси”.

 

Контакти | Би Ви & Ко

Изобретение/Патент/Полезен моделЧесто задавани въпроси

Какво е патент?

Какво е полезен модел?

Полезният модел е наименование, което се дава на някои технически решения в областта на механиката, съгласно законите на повечето страни, които съдържат разпоредби относно полезни модели. Ето защо обектите на полезните модели понякога се описват като устройства или полезни обекти. За разлика от изобретенията необходимата изобретателска стъпка при полезните модели е на по-ниско ниво.

Да съобщите ли за изобретението си на други хора?

Изобретателят не би следвало да прави каквито и да е разкрития на същността на изобретението си преди да е подал заявка за патент. Съществува риск друго лице да злоупотреби с узнатата информация и да подаде без знанието или съгласието на изобретателя заявка за патент за същото изобретение.

Да публикувам/рекламирам ли изобретението си?

Изобретателите са склонни да публикуват своите резултати преди получаването на правна закрила за тях. В този случай, ако подадат заявка за патент, с по-ранната си публикация ще оборят новостта на изобретението си и ще им бъде отказано издаването на патент.

Какво няма да попречи на получаването на патент?

В законовите разпоредби е предвидено „Разкриване, което не влияе на новостта”, когато това разкриване е направено в шестмесечен срок преди датата на подаване на заявката за изобретението, съответно преди приоритетната дата, и е следствие само от очевидна злоупотреба по отношение на заявителя или от излагане на изобретението на официална или официално призната изложба от заявителя или предходния притежател на правото на заявяване.

На кои територии имате интерес да получите права и къде да подадете заявки?

Тъй като патентната закрила е териториално ограничена (важи за територията на държавата, издала патента), за да получите права върху изобретението в други държави, трябва да предприемете действия по неговата закрила във всяка от желаните страни. Патентите за едно и също изобретение, издадени в различните държави са независими един от друг. Това означава, че издаването на патент за едно изобретение в дадената държава не е основание за издаването на патент в друга държава и обратното, прекратяването на действието или анулирането по съдебен ред на патент за едно изобретение в дадената държава не е основание за отказ за издаване на патент или анулиране на действието на патент за същото изобретение в друга държава.

Как да получа международен патент?

Облекчени възможности за патентоване на изобретението в чужбина са чрез подаване на международна заявка за патент (PCT заявка) в Световната организация за интелектуална собственост, съгласно Договора за патентно коопериране или подаване на регионална патентна заявка, каквато например може да бъде европейската заявка за патент в Европейското патентно ведомство.

Кой може да Ви съдейства и представлява в хода на процедурата?

За да осъществите успешно необходимите проучвания и преценки, както и за попълване на необходимите документи, оформяне на описанието на заявката и съставянето на претенциите, е препоръчително да използвате съдействието на специалист по въпросите на индустриална собственост, такива например са представителите по индустриална собственост /ПИС/.

Каква е ролята на представителя по индустриална собственост?

Много от изобретателите могат да пишат научни публикации, но не могат да съставят описание на изобретение и претенции. Претенциите са най-важната част от правната информация, тъй като обхватът на правната закрила се определя от точните им формулировки. Описанието на изобретението трябва ясно и пълно да разкрива техническата същност на изобретението, така, че да може да се осъществи от специалист в областта. От друга страна, заявителят носи риск никога да не получи патент, затова трябва да разкрие определена информация. Ролята на представителя по индустриална собственост е да даде точния и правилния съвет, каква информация да бъде разкрита в описанието и как да се формулират претенциите.

Каква е процедурата по издаване на патент?

Процедурата за издаване на патент започва с подаването на заявка за патент в ПВ, която съдържа следните документи: заявление за патент, описание на изобретението; една или повече претенции; чертежи, ако са необходими, реферат; декларация и приоритетно свидетелство, когато се претендира приоритет; пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв; документ за платени такси. В ПВ се проверяват формалните изисквания на заявката за патент и се извършва предварителна експертиза и експертиза за допустимост на правната закрила. Процедурата от подаването на заявката за патент до издаването на патент продължава средно около 3-4 години, като патентните права действат с обратна сила от датата на подаване на заявката. Заявката за патент се публикува в Официалния бюлетен на съответната организация на 18 месец от датата на подаване на заявката. През периода от публикацията за заявката до публикацията за издаване на патента се предоставя временна закрила, чийто обхват се определя от претенциите, така, както са формулирани в заявката. Заявителят има право да получи справедливо обезщетение от всяко лице, което без негово разрешение е използвало изобретението за периода на временната закрила, при условие че за това изобретение бъде издаден патент.

Какви документи са необходими при подаване на заявка за патент?

За да получи дата на подаване, заявката за патент за изобретение трябва задължително да съдържа: 1. Заявление за патент за изобретение с наименование на изобретението, за което се иска патент, и идентификационните данни на заявителя. 2. Описание на изобретението, разкриващо неговата същност. За даване на ход на процедурата в Патентното ведомство, освен задължителните документи, заявката трябва да съдържа още: 1. Декларация за действителните изобретатели, която се прилага, когато заявителят е различен от изобретателя. 2. Декларация за лицензионна готовност, която се прилага при подаването на заявка за патент, ако заявителят е готов да предостави лицензия. Когато заявката е подадена с такава декларация, заявителят получава 50% отстъпка при заплащане на таксите. 3. Приоритетно свидетелство, когато в заявлението е деклариран по-ранен конвенционен приоритет. 4. Пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв. 5. Декларация за организация на бюджетна издръжка, когато заявителят е такава организация. 6. Патентни претенции, реферат и чертежи, ако не са били приложени към описанието при подаване на заявката 7. Декларация за микро- и малко предприятие по Закона за малките и средни предприятия, когато заявителят е такова предприятие, по образец на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия; в този случай заявителят ползва 50% отстъпка при заплащане на таксите. 8. Документ за платени такси за заявяване, за проверка на формалните изисквания, за предварителна експертиза и допустимост на правната закрила, за претенции –когато броят им е над десет, и за претендирани приоритети, чийто размер е определен в Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България.

Какви документи са необходими при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?

За да получи дата на подаване, заявката за регистрация на полезен модел трябва да съдържа: 1. Заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация. 2. Описание на полезния модел. 3. Чертежи, когато са необходими. 4. Една или повече претенции. За даване на ход на процедурата в Патентното ведомство, освен задължителните документи, заявката трябва да съдържа още: 1. Декларация за действителните изобретатели, която се прилага, когато заявителят е различен от изобретателя. 2. Приоритетно свидетелство, когато в заявлението е деклариран по-ранен конвенционен приоритет. 3. Пълномощно на представител по индустриална собственост, когато е упълномощен такъв. 4. Документ за платени такси за заявяване и проверка.

Може ли да се патентова идея?

Идеите не подлежат на патентна защита. При оформяне на описанието е необходимо да бъде ясно и пълно разкрито техническото решение на даден проблем.

Издаденият в България патент действа ли на териториите на други страни?

Издаденият защитен документ действа само на територията на страната, в която той е издаден, т.е. в случая само на територията на България.

Търговска маркаЧесто задавани въпроси

Какво е търговска марка?

Как може да се регистрира марка за територията на България? Какви документи са необходими?

Заявката за регистрация на марка се подава в Патентното ведомство на Р България, в един екземпляр, на бланка на Ведомството. Заявителят трябва да определи за кой клас/ове стоки/услуги желае да регистрира своята марка и да ги нанесе в т.10 от формуляра. Само номерът от Международната класификация не е достатъчен. Необходимо е пълно изписване на съответния списък. От броя на посочените класове в заявката се определя и таксата, която за заявяване и експертиза до три класа е 150 лв., за всеки следващ посочен клас – по 40 лв. и за публикация – 40 лв. На заявителя се предоставя едномесечен срок за тяхното заплащане. До един месец след изтичането на предоставения срок, таксите могат да бъдат платени в двоен размер.

Кой може да подаде заявка за марка?

Заявител може да бъде всяко българско физическо или юридическо лице. Заявителите могат да бъдат повече от един.

Каква е процедурата по регистрация на марка?

След заплащане на таксата за заявяване, експертиза и публикация се извършва формална експертиза и експертиза относно наличието на абсолютни основания за отказ. Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и не попада под забраните на чл.11 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО), се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. За извършената публикация, заявителят се уведомява писмено. В тримесечен срок от датата на публикация на заявката, всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката, а определени лица, посочени в чл. 38 б от ЗМГО могат да подадат опозиция срещу регистрацията. В едномесечен срок от изтичане на срока по чл. 38б, ал. 2 на ЗМГО, когато не е подадена опозиция или когато опозицията е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение, на заявителя се изпраща уведомление за плащане на такси за регистрация – 300 лв., публикация – 40 лв. и издаване на свидетелство – 60 лв. и му се предоставя едномесечен срок за плащането им. Таксите могат да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок. При заплащане на таксите, в установения от закона срок се взема решение за регистрация на марката. Марката се вписва в Държавния регистър на марките, публикува се в официалния бюлетин на Патентното ведомство и на заявителя се издава свидетелство за регистрация.

Какъв е срокът на действие на регистрацията? Как може да се поднови? Какви са таксите?

Срокът на действие на регистрацията на марка е десет години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да се подновява неограничено за следващи периоди от десет години. Подновяването се извършва след подаване на искане от притежателя, придружено от документ за платена такса. Таксата за подновяване до изтичане срока на действие на регистрацията до три класа е 300 лв., за всеки следващ клас – 60 лв., а до шест месеца след изтичане срока на действие до три класа – 450 лв. и за всеки следващ по 90 лв.

Какво представлява международната закрила на марката?

Системата за международна регистрация на марките е уредена от два договора: Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно Мадридската спогодба. Системата се администрира от Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС), което поддържа международния регистър и публикува международните регистрации в Бюлетина на СОИС за международните марки. Целта на системата е двупосочна. На първо място тя улеснява получаването на закрила на марките (едновременно на марки за стоки и услуги). Регистрацията на марка в международния регистър произвежда в посочените от заявителя договарящи страни действия, по същия начин както ако заявката за регистрация е била подадена директно във ведомствата на тези договарящи страни. Други договарящи страни могат да бъдат посочвани допълнително и след извършването на регистрацията. На второ място, като се има предвид, че една международна регистрация би могла да отговаря на множество национални регистрации, последващата закрилата процедура е улеснена. Като резултат, остава само една регистрация за поддържане и подновяване, а също така и промените, например промяна на притежател или промяна на име или адрес на притежател, или пък ограничаване списъка на стоките и услугите, могат да бъдат вписвани в международния регистър посредством една единствена формалност. Освен това, ако притежателят желае да прехвърли регистрацията по отношение само на няколко посочени договарящи страни или по отношение на някои стоки или услуги или желае да ограничи списъка на стоките и услугите по отношение само на няколко посочени договарящи страни, системата е достатъчно гъвкава и го позволява.

Какви са предимствата на системата за международна регистрация?

Международната регистрация предоставя редица предимства за притежателя на една марка. След регистрацията на марката или подаването на заявката за регистрация във Ведомството на произхода, той трябва да подаде само една заявка, само на един от официалните езици и да заплати само една такса (вместо да подава заявки във всяко едно Ведомство по марки от договарящите страни, на различни езици, като заплаща различна такса за всяко ведомство). Освен това, не е необходимо притежателят да чака Ведомството на всяка договаряща страна, в която е поискал закрила, да излезе с положително решение по регистрацията на марката: ако Ведомството не е изпратило отказ за предоставяне на закрила в определения срок, се счита, че марката е получила закрила на територията на съответната договаряща страна. С една заявка за международна регистрация може да се осигури правна закрила на марка във всички страни - членки на Мадридската спогодба или Протокола или и двете. Международната регистрация има действие в тези страни, които специално са посочени в заявката за международна регистрация. Официални езици на Протокола са френски и английски език, а от 01.04.2004 година и испански. Българското патентно ведомство не работи със заявки, подадени на испански език.

Какво представлява марка на Европейски съюз?

Марката на Европейски съюз е знак за идентифициране и отличаване на стоки и услуги, който е валиден в цялия Европейски съюз и е регистриран в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост ( EUIPO) по реда, посочен в Регламент 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета. Марката на Европейски съюз предлага еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз по силата на една единствена регистрационна процедура пред EUIPO. Тя е едновременно и алтернатива, и допълнение към двете гореописани процедури – регистрация на марката по национален и международен ред.

Каква е процедурата по регистрация на марка на Европейски съюз?

При получаване на заявката, експерт на Службата проверява дали тя съдържа всичко необходимо и дали са платени таксите. Ако е нужно, от заявителя се иска да отстрани съществуващи нередности. Този етап завършва, като на заявката се дава дата на заявяване. Следва извършване на проучване за наличието на предходни права, което се осъществява само ако заявителят изрично го е посочил при подаване на заявката за регистрация. Проучвателни доклади за съществуващи по-ранни марки се изготвят в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и във ведомствата на някои страни членки на Европейския съюз, след като на заявката бъде поставена дата на заявяване. Следващ етап е проверка по абсолютни основания за отказ. Абсолютни основания за отказ са налице, ако знакът, за който е поискана регистрация е лишен от отличителни белези; на някой от езиците на Европейския съюз служи изключително за означаване вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стока или на предоставяне на услуга, или друга характерна особеност на стоките или услугите; в някоя от страните членки на Европейския съюз е станал обичаен във всекидневния език или в почтените и трайни търговски практики; противоречи на обществения ред и на приетите принципи на морала; е от такова естество, че може да заблуди обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите. Проверката се извършва за всички официални езици на Европейския съюз. Отказ се постановява, дори ако абсолютни основания за това са налице само за една единствена страна - членка на съюза. Възможно е пречките, свързани с липса на отличителност, да бъдат преодолени, ако в резултат на употреба знакът е придобил отличителен характер или „вторично значение“. Ако няма абсолютни основания за отказ и ако заявителят не оттегли своята заявка, след като получи проучвателните доклади за наличие на по-ранни права, заявката се публикува в Бюлетина на марките на Европейски съюз, издаван от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост на всички официални езици на Европейския съюз. В срок от 3 месеца след публикуването на заявка за марка на Европейски съюз , трети лица могат да подават възражения – т.нар. опозиция срещу регистрирането ѝ.

Промишлен дизайнЧесто задавани въпроси

Какво е промишлен дизайн?

Късно ли е да подам заявка за регистрация на дизайн след като вече съм го публикувал?

Не, ако разгласяването е направено от автора или трето лице в резултат на информация получена от автора, в12-месечен срок преди датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата.

Как мога да защитя дизайн на територията на Европейския съюз?

Такава защита може да се получи чрез регистрация на дизайн на Общността, което става с една заявка, подадена директно в Службата по интелектуална собственост в Аликанте (Испания).

Мога ли да получа международна закрила на промишлен дизайн?

Хагската спогодба за международна регистрация на дизайни, администрирана от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), осигурява закрила в отделните страни чрез подаване на една заявка в СОИС, в която се посочват страните, в които се иска закрила.

Каква е разликата между системата на закрила на дизайн на Общността и по Хагската спогодба?

Основната разлика се състои в това, че дизайнът на Общността предоставя една закрила, валидна на територията на целия Европейски съюз, докато Хагската спогодба дава възможност посредством една централизирана заявка да се подадат няколко национални заявки за дизайн за придобиването на независими права във всяка от посочените страни.

Каква е разликата между триизмерна марка на Общността и промишлен дизайн?

Промишлен дизайн на Общността се защитава, ако отговаря на изискванията за новост и индивидуален характер към датата на подаване на заявката. Закрилата, предоставена от регистрацията на дизайн на Общността, обхваща формата, линиите и контурите на продукта, в който той е включен, или към който е приложен. Триизмерна марка на Общността се регистрира, ако формата се възприема като знак, отличаващ стоките на един производител от тези на всеки друг със сходен предмет на дейност. Закрилата, предоставена от триизмерна марка на Общността, е свързана с отличителността на знака сам по себе си при сравняването му с идентични знаци. Възможно е, например, една опаковка да се защити едновременно като триизмерна марка на Общността и като регистриран промишлен дизайн на Общността, ако отговаря на съответните правни изисквания. Една нова форма може да символизира продуктите на дадено предприятие и тяхното качество и тогава може да се регистрира като марка и същевременно може да се защити като дизайн на Общността въз основа на новостта си и индивидуалния си характер. Възможно е да се получат и двете форми на закрила.

Какво представлява нерегистрираният дизайн на Общността?

Освен защитата на регистрирани дизайни на Общността, Регламент (СЕ) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно дизайни на Общността предвижда краткосрочна форма на защита на нерегистрирани промишлени дизайни. Регистрация не се изисква. Защитата продължава за период от три години и започва, когато нов дизайн с индивидуален характер се предоставя на обществеността по такъв начин, че заинтересованите среди в рамките на Европейския съюз да могат да се запознаят с появата му. За разлика от регистрирания дизайн, не е необходимо да подадете заявка за получаване на защита. Нерегистрираният дизайн представлява право да се възпрепятства търговското използване на дизайна само ако употребата е резултат от копиране.

Би Ви & Ко


ПОВЕЧЕ ЗА НАС