• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Как да защитим идея за иновация с патент

Как да защитим идея


“Иновацията съвсем не означава да изобретяваш всеки път колелото – иновацията може да означава съвършено нов поглед на отдавна известна идея”

ИДЕЯ

Какво са ИДЕИТЕ за бизнеса?


Как и защо да ги защитим?

ИДЕЯ (от гръцки ἰδέα – вид, форма) е философски термин, свързан с мисловен образ на някаква част от битието, атрибут на мисленето и логиката. Това е официалното определение на термина „идея“.

В днешно време идеите са в тясна връзка с понятия като ИНОВАЦИЯ, ПАТЕНТ или АВТОРСКО ПРАВО.

В нашето ежедневие често се сблъскваме с трудност и тогава ни трябва ИДЕЯТА, която да РЕШАВА възникналия ПРОБЛЕМ.

Независимо дали самостоятелно ще се захванем със задачата или ще съберем колектив, който да работи върху нея, когато ИДЕЯТА възникне, то трябва да решим…

КАКВО СЛЕДВА ОТ ТУК НАТАТЪК?


Няколко са възможните сценарии, които можем да развием:

I.  Решаваме да приложим ИДЕЯТА и да решим проблема, с който сме се сблъскали, но нея самата ДА ЗАПАЗИМ В ТАЙНА. Това наше решение, обаче НИ ОСТАВЯ БЕЗ ЗАЩИТА и съществува риск нашите конкуренти да стигнат до същата идея, да започнат да я използват и дори да предприемат действия за нейната защита, вследствие на което да забранят на нас нейното изпозлване.

II.  След успешно прилагане на ИДЕЯТА, решаваме да напишем статия или научен труд по проблема. В този случай се ползваме автоматично от това, че е ЗАЩИТЕНА С АВТОРСКОТО ПРАВО и придобиваме славата да бъдем  нейни автори. Това НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИДОБИЕМ МАТЕРИАЛНИ КОМПЕНСАЦИИ от направените продажби на изданието, в което е публикувана нашата идея.

III.  Установяваме, че нашата ИДЕЯ представлява техническо решение на съществуващ проблем и представлява ИНОВАЦИЯ в съответната област. В този случай е най-добре да пристъпим към защита с ПАТЕНТ и/или полезен модел. По този начин ще можем да решаваме, какво да правим с идеята и да забраним да я използват без наше съгласие, което Е РАВНО НА МОНОПОЛНО ПРАВО.

ИДЕЯ < ИНОВАЦИЯ

Какво са ИНОВАЦИИТЕ за бизнеса?


Как и защо да ги защитим?

Резултатите от ИНОВАЦИИТЕ в бизнеса могат да бъдат: по-високо качество, повишена ефективност, конкурентни цени, спестено време и др.

Освен това ИНОВАЦИИТЕ могат да бъдат приложени в:

– продукт

– устройство

– система

– технология

– процес

– метод

– и други сфери на човешката дейност

Най-добрият начин да се създава стойност е да се иновира непрекъснато, при което трябва да е налице постоянен стремеж към създаване на монопол в конкретна област и открояване в пазарната ниша.

ИНОВАЦИЯТА на практика е нова успешно реализирана бизнес ИДЕЯ.


В тази връзка придобиването и предоставянето на монополни права е основна функция на системата за защита на индустриалната собственост.

Обектите на индустриалната собственост, с които може да се защити една иновация са:

– патенти за изобретения

– полезни модели

– промишлени дизайни

Целта на защитата на иновация чрез получаване на патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн е да се придобие монополно право. Монополното право е изключително и така то предоставя на притежателя си възможността:

– да забрани на трети лица да използват защитения обект, без негово съгласие;

– да се разпорежда с притежавания обект, т.е. да го произвежда, складира или внася и изнася;

– да преотстъпва правото на използване чрез лицензионен договор;

– да продаде монополното си право.

ИДЕЯ < ИНОВАЦИЯ < ПАТЕНТ

Какво са ПАТЕНТИТЕ за бизнеса?


Как и защо да ги защитим?

Изобретението по своята същност е техническо решение на съществуващ технически проблем, осъществено с технически средства. Преведено на езика на бизнеса, това означава, че

ИЗОБРЕТЕНИЯТА представляват

ИНОВАЦИИ В ТЕХНИКАТА.

Нека се върнем към процеса

“ИДЕЯ < ИНОВАЦИЯ < ПАТЕНТ”

ИДЕЯТА се ражда, но не носи никакви ползи от това усешно приложена в бизнес, тя се превръща в ИНОВАЦИЯ, когато иновацията има техническа насоченост, то тя е защитима с ПАТЕНТ.

ПАТЕНТИ се издават за ИЗОБРЕТЕНИЯ от всички области на ТЕХНИКАТА.

Вижте още


Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация