• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Как да защитим идея за иновация с патент

Как да защитим идея за иновация с патент?


“Иновацията съвсем не означава да изобретяваш всеки път колелото – иновацията може да означава съвършено нов поглед на отдавна известна идея”

 

Изобретението по своята същност е техническо решение на съществуващ технически проблем, осъществено с технически средства. Преведено на езика на бизнеса, това означава, че всяко изобретение представляват иновация в областта на техниката. Защитаването на всяка идея за иновация с патент за изобретение не винаги е приложимо, тъй като изобретението трябва да е патентоспособно.


ИДЕЯ за ИНОВАЦИЯ с ПАТЕНТ


Всяка идея се ражда, но не носи никакви ползи от това. Успешно приложена в бизнес, тя се превръща в иновация. Когато иновацията има техническа насоченост, то тя е защитима с патент за изобретение.

ИДЕЯ

Какво са ИДЕИТЕ за бизнеса?


Как и защо да ги защитим?

 

ИДЕЯ (от гръцки ἰδέα – вид, форма) е философски термин, свързан с мисловен образ на някаква част от битието, атрибут на мисленето и логиката. Това е определение на термина “идея” според Уикипедия. В днешно време идеите са в тясна връзка с понятия като иновация, патент или авторско право. В нашето ежедневие често се сблъскваме с трудност и тогава ни трябва идеята, която да решава възникналия проблем. Независимо дали самостоятелно ще се захванем със задачата или ще съберем колектив, който да работи върху нея, когато идеята възникне, то трябва да решим…


“Заслужава ли си защитата на идея за иновация с патент?”


Няколко са възможните сценарии

I. Решаваме да приложим ИДЕЯТА и да решим проблема, с който сме се сблъскали, но нея самата да запазим в тайна. Това наше решение, обаче ни оставя без защита и съществува риск нашите конкуренти да стигнат до същата идея, да започнат да я използват и дори да предприемат действия за нейната защита, вследствие на което да забранят на нас нейното използване.

II. След успешно прилагане на ИДЕЯТА, решаваме да напишем статия или научен труд по проблема. В този случай се ползваме автоматично от това, че е защитена с авторско право и придобиваме славата да бъдем  нейни автори. Това ни дава възжмоност за получаване на материални компенсации от направените продажби на изданието, в което е публикувана нашата идея.

III. Установяваме, че нашата ИДЕЯ представлява техническо решение на съществуващ проблем и ИНОВАЦИЯ в съответната област. В този случай е най-добре да пристъпим към защита с ПАТЕНТ и/или полезен модел. По този начин ще можем да решаваме, какво да правим с идеята и да забраним да я използват без наше съгласие, което е равно на монополно право.

ИДЕЯ за ИНОВАЦИЯ

Какво са ИНОВАЦИИТЕ за бизнеса?


Как и защо да ги защитим?

 

Резултатите от иновациите в бизнеса могат да бъдат: по-високо качество, повишена ефективност, конкурентни цени, спестено време и др. Освен това иновациите могат да бъдат приложени в продукт, устройство, система, технология, процес, метод и други сфери на човешката дейност. Най-добрият начин да се създава стойност е да се иновира непрекъснато, при което трябва да е налице постоянен стремеж към създаване на монопол в конкретна област и открояване в пазарната ниша.


Иновацията на практика е нова успешно реализирана бизнес идея.


В тази връзка придобиването и предоставянето на монополни права е основна функция на системата за защита на индустриалната собственост. Обектите на индустриалната собственост, с които може да се защити една иновация са патент за изобретение, полезен модел и промишлен дизайн. Целта на защитата на иновация чрез получаване на патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн е да се придобие монополно право.

ИДЕЯ за ИНОВАЦИЯ с ПАТЕНТ

Какво са ПАТЕНТИТЕ за бизнеса?


Какво е монополно право?

 

Защитата на иновацията като обект на индустриалната собственост дава на притежателя изключителни права върху обекта или казано с други думи – заявителят придобива монопол върху защитения обект. Дизайнът на продукта е ключов фактор, когато продуктът обикновено продава чрез външния си вид. Придобиването на монополно право върху дизайна на продукта се реализира чрез регистриран промишлен дизайн. Когато иновацията има технически характер и се определя от функционалността на продукта, промишленият дизайн не е приложим за получаване на монополно право.


Идея за иновация с патент


Техническите решения на технически проблем се защитават посредством патент за изобретение или регистрация на полезен модел. Патентът се издава за изобретения от всички области на техниката, които са патентноспособни. Проверката за патентоспособност е базирана на критериите новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост, които се проверяват по време на процедурата по издаване. Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация. В действителност регистрацията не гарантира патентоспособността на техническото решение, тъй като по време на процедурата не се прави анализ за патентоспособност. Ето защо патентът остава най-добрият инструмент за упражняване на монополно право върху иновация с технически характер. Монополните права позволяват на притежателя:

да забрани на трети лица да използват обектa, без негово съгласие

да се разпорежда с притежавания обект, т.е. да го произвежда, складира или внася и изнася

да преотстъпва правото на използване чрез лицензионен договор

да продаде монополното си право

Вижте още


БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА