• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Интелектуална собственост

Как се защитава интелектуална собственост?

 

С термина интелектуалната собственост се описват, изобретения, технологии, наименования, произведения на изкуството, музиката, литературата и др., които са нематериални, когато се създават, но придобиват материална стойност като реализиран продукт. Думата „собственост” е включена в това понятие, тъй като терминът “интелектуална собственост” се прилага само за изобретения,  наименования или творения, за които човек или група от хора претендират, че са негова или тяхна собственост. Системата на интелектуална собственост обхваща продуктите, които са резултат на човешкия интелектуален труд.

От гледна точка на системата на закрила на интелектуална собственост, обектите са разделени в три главни категории: авторско право и сродните му права; индустриална собственост и друга защитена интелектуална собственост. Авторското право, съгласно Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, се получава автоматично след публикация, издание, производство или представяне на продукта (документ, софтуер, произведение на изкуството и др.). Защитата на индустриалната собственост от друга страна е обособена от Парижката конвенция за защита на индустриална собственост.

Индустриална собственост


Основните обекти на индустриалната собственост са:

изобретения и полезни модели
марки и географски означения
промишлен дизайн
нови сортове растения, породи животни
топологии на интегрални схеми
фирмени наименования

Авторско право


Обекти на авторското право и сродните му права са:

литературни произведения
музикални и сценични произведения
филми и други аудиовизуални произведения
произведения на изобразителното изкуство
произведения на архитектурата
проекти, карти, схеми, планове
графично оформление на печатно издание
преводи и преработки
аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби
сборни произведения (периодични издания, енциклопедии, сборници и др.)

Друга защитена собственост


Други права върху интелектуална собственост съществуват за:

иновации
търговскa или фирменa тайнa
Ноу-Хау (Know-Hоw)
бизнес стратегия
компютърни програми
онлайн платформи
мобилни приложения

ИЗОБРЕТЕНИЕ

 

С патент се защитава техническата същност на ИЗОБРЕТЕНИЕ, което може да бъде например: продукт, устройство, технология, система, метод, използване и др. Техническата същност на изобретението трябва ясно да разкрива:

При  продукт, устройство, система и др.

от КАКВИ елеменити е изградено

КАК са свързани елементите помежду си

КАКВИ са връзките между елементите

КАК работи

При технология, метод и др.

КАКВИ процеси протичат или се извършват

КАКВИ средства се използват за осъществяване на процесите

при КАКВИ режими протичат процесите

КАКВА е последователността на процесите

ОТЛИЧИТЕЛЕН ЗНАК

 

С търговска марка се защитава ЗНАК, който отличава стоките и/или услугите на един производител.

Знакът може да е някое от или комбинация от следните:

ЛОГО

НАИМЕНОВАНИЕ

СЛОГАН

ИЗОБРАЖЕНИЕ

МЕЛОДИЯ

РИСУНКА

…и може да бъде:

РЕГИСТРИРАНА МАРКА – ®

неригистрирана марка, но … ПОЛЗВАЩА СЕ С ИЗВЕСТНОСТ – (ТМ) или (SM)

 

 

 

ДИЗАЙН

 

С промишлен дизайн се защитава ВИДИМИЯТ ВЪНШЕН ВИД на: изделие, комплект, композиция и др.

Видимият външен вид се определя от особеностите на:

ФОРМАТА

ЛИНИИТЕ

РИСУНЪКА

ОРНАМЕНТИТЕ

ЦВЕТОВОТО СЪЧЕТАНИЕ

…или

КОМБИНАЦИИ от тях

АВТОРСКО ПРАВО

 

С авторското право “АВТОМАТИЧНО” се защитава всяко оригинално ПРОИЗВЕДЕНИЕ на изкуството.

Авторското право се разпростира върху произведения на:

ЛИТЕРАТУРАТА

НАУКАТА

МУЗИКАТА

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ДРУГИ

…и такива могат да бъдат:

текстове на книги

научни статии

текстове на песни

картини

други

ДРУГА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Такива обекти на интелектуалната собственост са СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ФИРМЕНИ ТАЙНИ и НОУ-ХАУ.

Някои примери за такива са:

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

 компютърни програми

 онлайн платформи

 други

ФИРМЕНИ ТАЙНИ

 бизнес стратегия

 иновации

други

НОУ-ХАУ

 производствен опит

 техническа документация

 други

 

 

 

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА