• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Извършване на проучвания

Какво е проучване на индустриална собственост?

 

Проучванията в областта на индустриалната собственост имат особено значение при защитата на обектите. В зависимост от обекта и целта, могат да бъдат разделени на различни категории и видове. Условно проучванията са четири основни категории: проучване на патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн. Извършването на предварително проучване може да определи патентоспособността на едно изобретение, отличителността на марка или новостта на дизайн. Предварително проучване на патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн би спестило изразходването на средства, загубени при отказана на заявка. Предварителните проучвания имат за цел също да дадат важни насоки за оформянето на надеждни заявки. През призмата на индустриалната собственост може да се направи анализ на партньорите или конкуренцията. Проучванията спомагат да се оформи обща картина на миналата и бъдещата дейност в дадено техническо направление. Изборът на подходящото проучване зависи най-вече от целта, с която се извършва.


Каква е нашата роля?

 

Една от най-успешните сфери на дейност на инженерно патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” е именно извършването на избрано предварително проучване по патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн. Ние сме горди с дългогодишната ни практика в извършването на предварителни проучвания за нашите клиенти. Задълбочените ни познания в сферата на техническите науки отличават нашата кантора като специализирана при проучванията на патент и полезен модел. Със всяко извършено проучване от нас ще Ви дадем ясна представа за състоянието на пазара. Докладите от проучванията могат да Ви ориентират, какви действия е необходимо да предприемете. Не на последно място, можем да Ви спестим както време, така и сериозен финансов ресурс с всяко предварително проучване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Видове проучване | патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн


Патент за изобретение / Полезен модел

1. ПРОУЧВАНЕ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА ТЕХНИКАТА

Този вид проучване представя информация за нивото на техниката в дадена техническа област към момента на извършването. Обикновено това проучване се извършва преди да се пристъпи към разработване на ново техническо решение. То спомага да се преценят новите дейности, които е необходимо да се предприемат в съответната област. Тъй като в резултатите от този вид проучване се цитират един или повече публикувани документи, те биха могли да бъдат използвани в процеса на подготовка на описанието към заявката за издаване на патент за изобретение или при регистрацията на полезен модел.


2. ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВОСТ

Проучването за новост дава информация дали дадено техническото решение е ново. Докладът посочва дали клиентът би могъл да получи закрила при положение, че възнамерява да подаде заявка.


3. ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВОСТ И ИЗОБРЕТАТЕЛСКА СТЪПКА

В допълнение към информацията за новостта, проучването определя и изобретателската стъпка на техническото решение към момента на проучването. Този вид проучване показва дали техническото решение е ново и дали съдържа изобретателска стъпка, а оттук и каква закрила би могъл да получи клиентът при положение, че възнамерява да подаде заявка. Докладът е по-комплексен от този на проучването за новост, тъй като съдържа подробен анализ за патентоспособност

на техническото решение, обект на проучването за новост и изобретателска стъпка.


4. ПРОУЧВАНЕ ПО ТЕМА В ДАДЕНА ТЕХНИЧЕСКА ОБЛАСТ

Проучването на дадена техническа област е едно от най-комплексните проучвания в областта на изобретенията, тъй като дава информация за последните технологични постижения по темата към момента на проучването. Този вид проучване показва развитието на конкурентите или подпомага търсенето на евентуални партньори. Често темата може да се постави най-общо, поради което би било най-приложимо, проучването да бъде ограничено в определен времеви период или да бъде извършено за дадени територии.


5. ПРОУЧВАНЕ ЗА ПАТЕНТНА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Този тип проучване е по-известен като свобода на действие (FTO – freedom to operate), а информацията от него показва защитни документи, които имат или ще имат действие на територията на България, в чийто обхват попада обектът към момента на проучването. Този вид проучване е добре да бъде извършено преди стартирането на определена техническа разработка или реализацията на продукти и/или методи за да се избегне нарушение на правата на трети лица. Извършването на проучването за свобода на действие е добре да бъде ограничено до територии от интерес, тъй като в динамиката на нашето време, трудно може да се обхване целия свят.

1. ПРОУЧВАНЕ ЗА СХОДСТВО И/ИЛИ ИДЕНТИЧНОСТ НА МАРКА

Този вид проучване има за цел да представи предварително информация за наличие на сходни и/или идентични марки, които са заявени и/или регистрирани за сходни или идентични стоки и услуги. Проучването може да бъде извършено както за територията на България, така и за териториите на други страни от интерес.

 

2. ПРОУЧВАНЕ ЗА НОВОСТ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Този вид проучване спада в категорията на предварителните проучвания, тъй като дава информация за наличие на вече регистрирани дизайни и публикувани заявки за дизайни, идентични на проучваното изделие. Целесъобразно е проучването да бъде извършено преди подаването на заявка за регистрация на промишлен дизайн, тъй като ще намали шанса от заличаване на регистрацията.

Други видове проучване за патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн

 

Основните видове проучвания не изчерпват възможностите на базите данни с обекти на индустриалната собственост. Освен тях, има и някои по-интересни видове проучвания като:

1. ПАТЕНТНИ АНАЛОЗИ – патентните аналози са всички документи като патенти или полезни модели, които са подадени за едно и също изобретение на територията на България или на територията на друга държава, а самото проучване представя териториалното покритие на дадено изобретение.

2. ИМЕННО ПРОУЧВАНЕ – по името на дадено лице (физическо или юридическо) може да се изведе информация относно обектите на индустриална собственост, за които даденото лице е вписано като изобретател, заявител, притежател, ползвател и т.н.

3. ПРОУЧВАНЕ ПО НОМЕР – възможно е по определен регистров номер или номер на публикация да се изведе съдържанието на дадена заявка или защитен документ.

4. ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРАВЕН СТАТУС – всяка заявка или документ за защита на индустриалната собственост има моментен статут, определящ неговото състояние, а този вид проучване има за цел да покаже актуалното състояние на обекта.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА