• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Международен промишлен дизайн

КАКВО Е МЕЖДУНАРОДЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН?

Международният дизайн се регистрира по система за международна регистрация на промишлен дизайн, и се извършва от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, по реда на Хагската спогодба, съгласно Хагския акт от 1960 или Женевския акт от 1999 на спогодбата.  Системата се администрира от Международното бюро на Световната организация за Интелектуална собственост (СОИС), което поддържа централизиран международен регистър и издава международен бюлетин на промишлените дизайни.

Целите на системата са получаването на закрила на промишлен дизайн в Договарящите страни като една регистрация на международен промишлен дизайн отговаря на множество национални регистрации. Резултатът е наличието на една единствена регистрация за поддържане и подновяване, а това включва и всички действия към тази регистрация, като промяна на притежател, промяна име или адрес на притежател, и др. подобни.

Промишленият дизайн може да бъде обект на заявка за международна регистрация по Хагската система за международна регистрация на промишлен дизайн като няма изискване той да е регистриран в националното ведомство. Хагската спогодба предоставя възможността за закрила на промишлен дизайн в няколко договарящи се страни чрез подаване на една заявка за регистрация в Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост. Системата на Хагската спогодба улеснява значително заявителите тъй като на практика чрез подаването на една международна заявка се преодолява необходимостта от подаване на множество национални заявки за регистрация на промишлен дизайн на територията на страни, които представляват бизнес интерес за заявителя.

Важно е да се знае, че Международна заявка, по която Република България е страна на произход, няма действие на територията  на Република България.

МЕЖДУНАРОДНА ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Международната заявката за регистрация на промишлен дизайн трябва да съдържа:

– идентификационни данни за заявителя и автора на дизайна – тези данни са публични, като е важно те да бъдат своевременно актуализирани при промяна от гледна точка на това да бъде ясно във всеки момент действителният притежател на правата върху дизайна;

– страната на произход;

– дизайнът, за който се иска закрила – към искането трябва да има ясни изображения на дизайна (фотографски или графични,  черно бели или цветни, но не повече от 25 изображения на страница);

– дизайнът и неговият(ите) продукт(и);

– посочване на страните, в които се търси закрила;

– посочване дали заявителят желае отлагане на публикацията.

Важно е да се отбележи, че една заявка може да съдържа няколко различни дизайна (до 100), принадлежащи към един клас на Международната класификация на продукти от Локарно.

Международната регистрация на промишлен дизайн има същото действие като това на регистрация, извършена съгласно националното законодателство на посочената договаряща страна. Обхватът на закрила и възможностите за защита са определени от националното законодателство на страната-членка, на чиято територия действа регистрацията.

Срокът на закрила на международната регистрация е за първоначален срок от 5 години, който може да бъде подновяван на допълнителни периоди от по 5 години до максималния срок на действие, определен от националното законодателство на посочената страна-членка. Искания за подновяване се подават пред Международното бюро.

1. Подаване на заявка

 

Заявка за международна регистрация на промишлен дизайн може да се подаде директно в Международното бюро на СОИС или чрез Българското патентно ведомство от всяко физическо или юридическо лице, което е с националност или седалище от страна – членка на Хагската спогодба, има адресна регистрация или ефективно действащо промишлено или търговско предприятие на територията на някоя от тези страни. Заявлението за международна регистрация се подава на един от официалните езици на Спогодбата – английски, френски или испански, на изготвен от Международното бюро формуляр, като изображенията на дизайна са разположени върху бял лист А4 формат. Необходимо е да се заплатят и дължимите за международна регистрация такси.

2. Проверка и регистрация

 

Когато бъде подаден една заявка за международна регистрация на промишлен дизайн, тя подлежи на проверка от Международното бюро на СОИС по отношение на съответствието на заявката със формалните изисквания. Всяка заявка за международна регистрация на промишлен дизайн, която отговаря на формалните изисквания се вписва в Международния регистър и
регистрираният дизайн се публикува в Международния бюлетин на дизайните с изключение на случаите, когато е поискано отлагане на публикацията.

3. Експертиза

 

Международното бюро на СОИС не извършва експертиза за новост на промишления дизайн и следователно не може да откаже заявка на това основание. Експертиза по същество се извършва от ведомството на страна-членка ако такава процедура е предвидена в съответното национално законодателство. В резултат на такава експертиза тази страна-членка може да откаже действието на международната регистрация като трябва да уведоми Международното бюро в срок от 6 месеца от датата на публикация на регистрирания дизайн като посочи мотивите за отказ (тези мотиви не могат да се отнасят до формалните изисквания на заявката). При произнесен отказ, ведомството посочва предоставения срок за възражение и инстанцията, пред която решението може да бъде оспорено. Международното бюро уведомява притежателя на регистрирания дизайн при произнесен отказ от някоя страна – членка. Последващата процедура, свързана с оспорване на отказа за регистрация се провежда на национално ниво в съответствие с изискванията и процедурите, предвидени в действащото национално законодателство, т.е. по реда и със средствата ако заявката за регистрация на промишления дизайн беше подадена директно в националното ведомство по индустриална собственост.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


Вижте нашите услуги