• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Подготовка на заявки за закрила на индустриална собственост

В какво се състои подготовката на заявки за закрила на индустриална собственост?

 

За да се получи защита върху изобретение, отличителен знак или промишлен дизайн, е необходимо да се подаде заявка за патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн пред съответна служба по закрила на индустриална собственост. Ние в “Би Ви & Ко” подготвихме подробна информация за отделните видове заявки за защита на индустриална собственост. На първо място в процеса по закрила на интелектуалната или индустриална собственост остава въпроса с избора на обект, който не винаги е лесна задача. Освен това, оформянето и подаването на всеки тип заявка отнема време, а изготвянето има своите специфични особености, които трябва да се вземат под внимание.

 

– Какво включва заявката за патент за изобретение?

– Как се изготвя заявка за регистрация на търговска марка?

– Какво представлява заявката за регистрация на промишлен дизайн?


Каква е нашата роля?

 

Ние в “Би Ви & Ко” консултираме нашите клиенти за това, кой е най-добрият вариант на защита. Даваме съвети за това, какви биха били най-подходящите етапи или процедури, по които може да се премине или как да получат всеобхватна защита върху тяхната интелектуална собственост. Ние поемаме целия процес по подготовката на съдържанието на завките и по оформянето на всички придружаващи документи, като се стремим да минимизираме работата на нашите клиенти в този процес. Нашите представители по индустриална собственост са готови да представляват клиентите пред Ведомствата по закрила на индустриална собственост като Българското патентно ведомство, Международното бюро пред СОИС и Европейската служба по интелектуална собственост. Нашата работа като представители не се изчерпва единствено с подаването на заявката, ние мониторираме процедурите и следим статуса на подадените заявки. Ние се грижим и за това, клиентите ни да получат положителен резултат в най-кратък срок.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Подготовка и подаване на заявка за

патент | полезен модел | марка | промишлен дизайн

 

Представител по индустриална собственост от “Би Ви & Ко” с удоволствие ще Ви съдейства при защитата на изобретение или регистрацията на полезен модел, търговска марка, както и промишлен дизайн. Ние сме готови да предоставим професионални консултации. Също така можем да подготвим и подадем от Ваше име пълния набор от документи. Всички необходими документи по Вашата заявка за патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн са наша отговорност.

 

Патент за изобретение

или регистрация на полезен модел

 

За всички клиенти на “Би Ви & Ко”, услугата по “Подготвка на заявка за закрила на индустриална собственост”, в областта на патент и полезен модел, вклюва (но не само):

Анализ за вида на заявката;

 Правна консултация, при която запознаваме клиента с процедурата по издаване на патент или регистрация на полезен модел;

Извършване на предварително патентно проучване (по желание на клиента) за състоянието на техниката и анализ за патентоспособността на изобретението (техническото решение) по писмено или устно описание и/или чертежи от клиента;

Оформяне на претенции и описание, съгласно изискванията на законодателството;

Подготвяне на заявката за патент в България за изобретение или регистрация на полезен модел в България;

 Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България или пред друга служба по закрила на интелектуална собственост;

 Изготвяне на подробни инструкции за заплащане на официални (държавни) такси или заплащането им от името на клиента;

 Провеждане на процедурата по заявката чрез представителство пред Патентното ведомство на Република България;

 Поддържане на комуникация с клиента относно хода на процедурата и за действия по нея (ако е необходимо);

 Получаване на защитен документ.

 

Регистрация на марка

или промишлен дизайн

 

За всички клиенти на “Би Ви & Ко”, услугата по “Подготвка на заявка за закрила на индустриална собственост”, в областта на търговска марка и промишлен дизайн, вклюва (но не само):

 Правна консултация, при която запознаваме клиента с процедурата по регистрация на търговска марка или промишлен дизайн;

Извършване на предварително проучване (по желание на клиента) за свободата на търговската марка или анализ за новост и оригиналност на промишления дизайн;

 Съдействие при избора на класовете стоки и услуги при марката, както и подробното им описване или съдействие при подбора на изображенията на промишления дизайн ;

 Подготвяне на заявката за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн;

 Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България или пред друга служба по закрила на интелектуална собственост;

 Изготвяне на подробни инструкции за заплащане на официални (държавни) такси или заплащането им от името на клиента;

 Провеждане на процедурата по заявката чрез представителство пред Патентното ведомство на Република България;

 Поддържане на комуникация с клиента относно хода на процедурата и за действия по нея (ако е необходимо);

 Получаване на защитен документ.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА