• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Подготовка на заявки за закрила на индустриална собственост

В какво се състои

подготовката на заявки за закрила?

 

За да се получи защита върху изобретение, отличителен знак или промишлен дизай, е необходимо да се подаде заявка пред съответна служба по закрила на индустриална собственост. Ние в „Би Ви & Ко“ подготвихме подробна информация за отделните видове заявки за защита на индустриална собственост. На първо място в процеса по закрила на интелектуалната или индустриална собственост остава въпроса с избора на обект, който не винаги е лесна задача. Освен това, оформянето и подаването на всеки тип заявка отнема време, а изготвянето има своите специфични особенности, които трябва да се вземат подвнимание.

 

– Какво включва заявката за патент за изобретение?

– Как се изготвя заявка за регистрация на търговска марка?

– Какво представлява заявката за регистрация на промишлен дизайн?

 

Ние в „Би Ви & Ко“ консултираме нашите клиенти за това, кой е най-добрият вариант на защита, какви биха били най-подходящите етапи или процедури, по които може да се премине или как да получат всеобхватна защита върху тяхната интелектуална собственост. Ние поемаме целия процес по подготовката на съдържанието на завките и по оформянето на всички придружаващи документи, като се стремим да минимизираме работата на нашите клиенти в този процес. Нашите представители по индустриална собственост са готови да представляват клиентите пред Ведомствата по закрила на индустриална собственост като Българското патентно ведомство, Международното бюро пред СОИС и Европейската служба по интелектуална собственост. Нашата работа като представители не се изчерпва единствено с подаването на заявката, ние мониторираме процедурите и следим статуса на подадените заявки. Ние се грижим и за това, клиентите ни да получат положителен резултат в най-кратък срок.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Подготовка и подаване на заявка

 

Представител по индустриална собственост от „Би Ви & Ко“ с удоволствие ще Ви съдейства при защитата на изобретение или регистрацията на полезен модел, търговска марка, както и промишлен дизайн. Ние сме готови да предоставим професионални консултации, а също така и да подготвим и подадем от Ваше име всички необходими документи.

 

Патент за изобретение

или регистрация на полезен модел

 

За всички клиенти на „Би Ви & Ко“, услугата по „Подготвка на заявка за закрила на индустриална собственост“, в областта на патент и полезен модел, вклюва (но не само):

Анализ за вида на заявката;

– Правна консултация, при която запознаваме клиента с процедурата по издаване на патент или регистрация на полезен модел;

Извършване на предварително патентно проучване (по желание на клиента) за състоянието на техниката и анализ за патентоспособността на изобретението (техническото решение) по писмено или устно описание и/или чертежи от клиента;

– Оформяне на претенции и описание, съгласно изискванията на законодателството;

– Подготвяне на заявката за патент за изобретение или регистрация на полезен модел;

– Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България или пред друга служба по закрила на интелектуална собственост;

– Изготвяне на подробни инструкции за заплащане на официални (държавни) такси или заплащането им от името на клиента;

– Провеждане на процедурата по заявката чрез представителство пред Патентното ведомство на Република България;

– Поддържане на комуникация с клиента относно хода на процедурата и за действия по нея (ако е необходимо);

– Получаване на защитен документ.

 

Регистрация на марка

или промишлен дизайн

 

За всички клиенти на „Би Ви & Ко“, услугата по „Подготвка на заявка за закрила на индустриална собственост“, в областта на търговска марка и промишлен дизайн, вклюва (но не само):

– Правна консултация, при която запознаваме клиента с процедурата по регистрация на търговска марка или промишлен дизайн;

Извършване на предварително проучване (по желание на клиента) за свободата на търговската марка или анализ за новост и оригиналност на промишления дизайн;

– Съдействие при избора на класовете стоки и услуги при марката, както и подробното им описване или съдействие при подбора на изображенията на промишления дизайн ;

– Подготвяне на заявката за регистрация на търговска марка или промишлен дизайн;

– Подаване на документите в Патентното Ведомство на Република България или пред друга служба по закрила на интелектуална собственост;

– Изготвяне на подробни инструкции за заплащане на официални (държавни) такси или заплащането им от името на клиента;

– Провеждане на процедурата по заявката чрез представителство пред Патентното ведомство на Република България;

– Поддържане на комуникация с клиента относно хода на процедурата и за действия по нея (ако е необходимо);

– Получаване на защитен документ.


Практиката в „Би Ви & Ко“ е всяка ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ, осъществена под формата на среща или разговор, да бъде БЕЗПЛАТНА, тъй като за нас е от изключително значение да познаваме добре всеки от нашите клиенти или техните представители за да можем да им предоставим индивидуални услуги в областта на защитата на индустриалната собственост!

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


Запазете среща сега