• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Европейска търговска марка

Какво е Европейска търговска марка?

Марката на Европейския съюз е знак за идентифициране и отличаване на стоки и услуги, който е валиден в цялата Европейска общност, ако е регистриран в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Марката на Европейския съюз е по-известна под наименованието Европейска търговска марка. Тя предлага еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз по силата на една-единствена регистрационна процедура пред EUIPO. Заявката за Европейската търговска марка спада към категорията на така наречените „регионални заявки“. Тя има сходно съдържание и преминава по аналогична процедура като заявката за търговска марка в България.


Марката на Европейския съюз трябва да отличава стоките и/или услугите на един производител от тези на други производители. Освен това е необходимо да бъде представена по начин, който да дава възможност да се определи ясен и точен предмет на защита. Защитата се предоставя на нейния притежател чрез свидетелство за регистрация. Марката на Европейския съюз е валидна за срок от 10 години, считано от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана неограничен брой пъти по искане на притежателя.


Препоръчително е за извършване на действия пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост да се използват услугите на оторизиран представител. Опитът и съветите на професионален представител помагат на заявителите или фирмите, които нямат опит в областта на закрилата на марки, да избегнат

трудностите, породени от недостатъчно познаване на закона, процедурите и сроковете за регистрация на марки.

 

Специфични особености


Производството в Европейската служба преминава през определени етапи, които имат специфични изисквания. Ако изискванията по време на някои от етапите не са изпълнени, то заявителят се уведомява и му се дава определен срок, в който тези нередности могат да бъдат отстранени. Следенето и спазването на тези срокове е изцяло отговорност на заявителя или на представителя му, ако има такъв.


Заявката за Европейска търговска марка може да бъде подадена на всеки от официалните езици на Европейската общност. Ако този език не е един от работните езици – английски, немски,  френски, испански и италиански – то е необходимо да се избере един от тях като втори език. Марката на Европейския съюз се заявява директно пред EUIPO, като заявката трябва да съдържа:

– искане за регистрация на марка на Европейския съюз;

– информация, която позволява да се идентифицира заявителят;

– списък на стоките и на услугите, за които се иска регистрацията;

– изображението на марката, което да отговаря на изискванията.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

Етапи при процедурата

1. Подаване на заявка

 

Използването на официалния регистрационен формуляр на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост е силно препоръчително. При получаване на заявката се проверява дали тя съдържа всичко необходимо и дали са платени таксите. Ако е нужно, от заявителя се иска да отстрани съществуващи нередности. Този етап завършва, като на заявката се дава дата на заявяване.


2. Предварителна експертиза

 

Заявката може да бъде отказана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост по абсолютни основания. Абсолютните основания са свързани с характеристиките на заявената марка сама по себе си. Такива основания за отказ са налице, ако знакът, за който е поискана регистрация: е лишен от отличителни белези; на някой от езиците на Европейския съюз служи изключително за означаване вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, или друга характерна особеност на стоките или услугите.

Освен това в случаите, когато знакът в някоя от страните членки на Европейския съюз е станал обичаен във всекидневния език или в почтените и трайни търговски практики; противоречи на обществения ред и на приетите принципи на морала; е от такова естество, че може да заблуди обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите. При словните елементи, проверката се извършва за всички официални езици на Европейския съюз. Отказ се постановява, дори ако абсолютните основания за това са налице само за една-единствена страна членка на съюза.


3. Публикуване на заявката

 

Ако заявката премине предварителната експертиза, тя се публикува в Бюлетина за марките на Европейския съюз, издаван от Службата на Европейския съюз на всички официални езици на ЕС.


4. Подаване на възражения срещу регистрацията

 

В срок от 3 месеца след публикуването на заявка за марка на Европейския съюз, трети лица могат да подават възражения срещу регистрирането ѝ. Притежателите на по-ранни марки могат да подават възражение срещу регистрация, като посочат основанията и мотивите за него. Процедурата протича пред Отдела за разглеждане на възражения на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, който обаче не може да посочва служебно относителни мотиви за отказ на регистрация.

По-ранни права, които се вземат предвид при процедура на възражение срещу регистрация, съставляват: по-ранни марки на Европейския съюз; регистрирани национални или международни марки, които имат действие в страна членка на Европейския съюз; общоизвестни марки по смисъла на чл. 6а на Парижката конвенция; фактически по-ранна марка или наложила се чрез използване марка или някакъв друг нерегистриран знак, използван в търговията, който по силата на закона в съответната държава дава на собственика право да забранява използване на по-нова марка (например фирмени наименования и знаци). Не се допуска позоваване на по-ранни права, ако притежателите на по-ранните марки не могат, при поискване от страна на заявителя, да докажат, че те са били използвани през последните пет години.


5. Регистрация на Европейска търговска марка

 

Ако в предвидения 3-месечен срок след публикацията не постъпи възражение, заявената марка на Европейския съюз се регистрира. След приключване на регистрационната процедура марката на Европейския съюз се вписва в Регистъра на Европейската служба по интелектуална собственост. Всяко прехвърляне, лицензиране или други свързани с марката права трябва да бъдат вписани в Регистъра, за да имат ефект по отношение на трети лица. Списъкът на стоките и услугите, за които е регистрирана всяка една марка, се вписват в Регистъра на всички езици на Европейския съюз, както и всяка друга информация, която трябва да бъде преведена, за да стане достъпна за гражданите на страните членки на ЕС.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА