• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Европейски промишлен дизайн

Какво е дизайн

на Европейския съюз?

Дизайнът на Европейския съюз е ясно дефиниран и представлява видимият външен вид на целия продукт или на част от него, определен по-специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, конструкцията и/или материалите на самия продукт и/или орнаментите му. Дизайнът на Европейския съюз се среща също под наименованието „Европейски промишлен дизайн“ или за по-кратко „Европейски дизайн“, тъй като самата заявката за дизайн на Европейския съюз спада към категорията на така наречените „регионални заявки“ и предлага възможност за еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз. Европейският дизайн се регистрира в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Предимството на Европейски промишлен дизайн е в това, че се подава една единствена заявка пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, където и преминава регистрационна процедура. Регистрацията на Европейския дизайн осигурява неговото действие на територията на 28 държави-членки на Европейския съюз:

Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Република Чехия, Румъния, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска и Швеция.

Регистрацията на дизайна на Европейския съюз е валидна за срок от 5 години, считано от датата на подаване на заявката, и може да бъде

подновяван по искане на притежателя четири пъти по пет години, или общо до 25 години. Важно е да се отбележи, че на територията на Европейския съюз съществуват две форми на защита на промишления дизайн:

Регистриран дизайн – представлява защита на промишлен дизайн чрез процедура по заявяване и регистрация пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);

Нерегистриран дизайн – представлява право върху дизайн, който в нормалния ход на бизнеса в определен сектор в рамките на Общността е станал известен чрез  публикации, представяне на изложби, използване в търговията или разгласяване по друг начин.

По отношение на производство, предлагане за продажба, реализация, внос/износ на продукти, включващи защитен дизайн, и двете форми на защита на промишления дизайн осигуряват правна закрила, когато изброените действия са извършени без съгласието на притежателя на дизайна. Нерегистрираните дизайни на Общността обаче, дават правото да се предотврати търговската употреба на дизайн само ако този дизайн е умишлено копие на защитения, направено недобросъвестно, т.е. като се знае за съществуването на по-ранния дизайн. Не на последно място е и срокът на закрила на нерегистрираният дизайн, който е само 3 години от датата на разгласяване като съвсем логично тази защита не може да бъде подновявана.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Аналогично на всяка заявка за промишлен дизайн, заявката за Европейски дизайн трябва да съдържа:

– идентификационни данни за заявителя и автора на дизайна – тези данни са публични, като е важно те да бъдат своевременно актуализирани при промяна от гледна точка на това да бъде ясно във всеки момент действителният притежател на правата върху дизайна;

– дизайнът, за който се иска закрила – към искането трябва да има ясни изображения на дизайна (до 7 изображения за дизайн) ;

– дизайнът и неговият(ите) продукт(и) — следва да има ясно описание на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът, клас по Класификацията от международно приетата класификация на продукти от Локарно.

Заявката за регистрация  на Европейски дизайн може да включва няколко дизайна, при положение, че продуктите към които са приложени дизайните принадлежат към един и същ клас на Международната класификация на дизайни, съгласно Спогодбата от Локарно.

Всяко физическо или юридическо лице (включително органите, основани съгласно общественото законодателство) може да бъде заявител на Европейски дизайн, след подаване на заявка за регистрация на дизайн на Европейския съюз.

За да бъде регистриран един промишлен дизайн в ЕС, то трябва да бъде нов и да притежава индивидуален характер (оригиналност). Когато дизайнът се отнася до част от съставен продукт, то тази част трябва да остане видима при нормално използване на съставния продукт. Тези изисквания се прилагат както по отношение на регистриран, така и по отношение на нерегистриран дизайн.

Дизайнът се счита за нов, ако друг идентичен дизайн не е станал общодостъпен (известен на обществото) преди датата на подаване на заявката или приоритетната дата – при регистриран дизайн, както и преди датата, на която дизайнът е станал общодостъпен за първи път – когато става въпрос за нерегистриран дизайн. Дизайните се считат за идентични, ако различията между тях са само в несъществени детайли. Индивидуалният характер на дизайна зависи от цялостното впечатление, което той създава у информирания потребител, което не трябва да е същото като това, което оставя един общодостъпен дизайн.

Производството в Европейската служба преминава през определени етапи, които имат специфични изисквания. Ако изискванията по време на някои от етапите не са изпълнени, то заявителят се уведомява и му се дава определен срок, в който тези нередности могат да бъдат отстранени. Следенето и спазването на тези срокове е изцяло отговорност на заявителя или на неговия представителя (ако има такъв).

ЕТАПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

1. Подаване на заявка

 

Подаването на заявка за регистрация на промишлен дизайн в Европейския съюз става в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Таксата за регистрация и таксата за публикуване, които се дължат към заявка, трябва да бъдат заплатени при подаване на заявката. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост предоставя регистрационен формуляр за подаване на дизайн. Заявката може да бъде подадена на английски, френски, немски, италиански или испански език, като заявителят трябва да посочи и втори език, задължително различен от езика на който е подадена заявката.

2. Проверка

 

Европейският дизайн се проверява по отношение на формалните изисквания и дали са заплатени таксите. При установяване на несъответствия експертът от Европейската служба ще изпрати съобщение на заявителя/или неговия представител за отстраняване на недостатъците. Тези недостатъци могат да бъдат свързани с и възможността за възпроизвеждане на изображението на дизайна, нeплатени в пълен размер такси, грешно посочване на продукта и т.н. Недостатъците трябва да бъдат отстранени в определен срок.

3. Експертиза

 

Експертизата на Европейския дизайн не се извършва по отношение новостта
и индивидуалния характер на дизайна, а е ограничена до отговора на два въпроса, а именно – дали заявеният дизайн представлява външен вид на продукт или част от него и дали дизайнът не противоречи на обществения ред и морал. Ако такива недостатъци се установят в подадената заявка, експертът от Европейската служба съобщение на заявителя/или неговия представител за отстраняване на недостатъците. Ако заявителят не отговори в предоставеният срок или не отстрани посочените недостатъци Европейската служба издава съобщение за отказ на регистрацията.

4. Публикуване на регистрацията

 

Когато проверката на заявката за регистрация на Европейски дизайн установи, че тези изисквания са изпълнени се извършва публикация на регистрирания дизайн, освен ако не е поискано отлагане на публикацията. Притежателят може да поиска отлагане на публикацията като след изтичане на срока за отлагане и при заплащане на съответната такса се извършва публикация на регистрирания дизайн.

5. Регистрация на Европейски промишлен дизайн

 

Ако заявката за Европейски дизайн отговаря на всички изисквания за регистрация, тя обикновено ще бъде регистрирана в рамките на десет работни дни. Регистрираните дизайни на Общността се публикуват в Бюлетина на дизайните на Общността. Сертификат за регистрация се издава онлайн след като регистрираният дизайн на Общността е публикуван изцяло.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


Вижте нашите услуги