• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Европейски промишлен дизайн

Какво е Европейски промишлен дизайн?

Дизайнът на Европейския съюз представлява видимият външен вид на целия продукт или на част от него. Видимият външен вид се определя от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, конструкцията, материалите на самия продукт и/или орнаментите. Дизайнът на Европейския съюз се среща също под наименованието „Европейски промишлен дизайн“ или за по-кратко “Европейски дизайн”. Самата заявката за дизайн на Европейския съюз спада към категорията на така наречените „регионални заявки“.  Тя предлага възможност за еднаква закрила във всички страни от Европейския съюз. Европейският промишлен дизайн се регистрира от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Предимството на всеки Европейски промишлен дизайн е в това, че се подава една единствена заявка, която преминава регистрационна процедура. Регистрацията на Европейския промишлен дизайн осигурява неговото действие на територията на 28 държави от Европейския съюз:

Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Република Чехия, Румъния, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска и Швеция.

Форми на защита


Регистрацията на дизайна на Европейския съюз е валидна за срок от 5 години. Срокът започва да тече от датата на подаване на заявката или приоритетната дата. Регистрацията може да бъде подновявана четири пъти по пет години, или общо до 25 години. На територията на Европейския съюз съществуват две форми на защита:

Регистриран дизайн – представлява защита на промишлен дизайн чрез процедура по заявяване и регистрация пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO);

Нерегистриран дизайн – представлява право върху дизайн, който в

нормалния ход на бизнеса в определен сектор в рамките на ЕС, е станал известен. Начините за разгласяване са чрез  публикации, представяне на изложби, използване в търговията или разгласяване по друг начин.

Двете форми на защита на промишления дизайн осигуряват правна закрила срещу действия, извършени без съгласието на притежателя на дизайна. Нерегистрираните дизайни на Общността обаче, дават правото да се предотврати търговската употреба на дизайн, само ако този дизайн е умишлено копие на защитения, направено недобросъвестно, т.е. като се знае за съществуването на по-ранния дизайн. Срокът на закрила на нерегистрираният дизайн е само 3 години от датата на разгласяване и не може да бъде подновявана.

ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

Съдържание на заявката


Аналогично на всяка заявка за промишлен дизайн, заявката за Европейски дизайн трябва да съдържа:

идентификационни данни за заявителя и автора на дизайна – тези данни са публични, като е важно те да бъдат своевременно актуализирани при промяна от гледна точка на това да бъде ясно във всеки момент действителният притежател на правата върху дизайна;

дизайнът, за който се иска закрила – към искането трябва да има ясни изображения на дизайна (до 7 изображения за дизайн) ;

дизайнът и неговият(ите) продукт(и) — следва да има ясно описание на продуктите, в които е включен или към които е приложен дизайнът, клас по Класификацията от международно приетата класификация на продукти от Локарно.

Заявката за регистрация  на Европейски дизайн може да включва няколко дизайна, при положение, че продуктите към които са приложени дизайните принадлежат към един и същ клас на Международната класификация на дизайни, съгласно Спогодбата от Локарно.

Всяко физическо или юридическо лице (включително органите, основани съгласно общественото законодателство) може да бъде заявител на Европейски дизайн, след подаване на заявка за регистрация на дизайн на Европейския съюз.

За да бъде регистриран един промишлен дизайн в ЕС, то трябва да бъде нов и да притежава индивидуален характер (оригиналност). Когато дизайнът се отнася до част от съставен продукт, то тази част трябва да остане видима при нормално използване на съставния продукт. Тези изисквания се прилагат както по отношение на регистриран, така и по отношение на нерегистриран дизайн.

 

Условия за регистрация


Дизайнът се счита за нов, ако друг идентичен дизайн не е станал общодостъпен (известен на обществото) преди датата на подаване на заявката или приоритетната дата – при регистриран дизайн, както и преди датата, на която дизайнът е станал общодостъпен за първи път – когато става въпрос за нерегистриран дизайн. Дизайните се считат за идентични, ако различията между тях са само в несъществени детайли. Индивидуалният характер на дизайна зависи от цялостното впечатление, което той създава у информирания потребител, което не трябва да е същото като това, което оставя един общодостъпен дизайн.

Производството в Европейската служба преминава през определени етапи, които имат специфични изисквания. Ако изискванията по време на някои от етапите не са изпълнени, то заявителят се уведомява и му се дава определен срок, в който тези нередности могат да бъдат отстранени. Следенето и спазването на тези срокове е изцяло отговорност на заявителя или на неговия представител.

ЕТАПИ НА РЕГИСТРАЦИЯ

1. Подаване на заявка

 

Подаването на заявка за регистрация на промишлен дизайн в Европейския съюз става в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Таксата за регистрация и таксата за публикуване, които се дължат към заявка, трябва да бъдат заплатени при подаване на заявката. Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост предоставя регистрационен формуляр за подаване на дизайн. Заявката може да бъде подадена на английски, френски, немски, италиански или испански език. Заявителят трябва да посочи и втори език, задължително различен от езика на който е подадена заявката.


2. Проверка

 

Европейският дизайн се проверява по отношение на формалните изисквания и дали са заплатени таксите. При установяване на несъответствия експертът от Европейската служба ще изпрати съобщение на заявителя/или неговия представител за отстраняване на недостатъците. Тези недостатъци могат да бъдат свързани с и възможността за възпроизвеждане на изображението на дизайна, нeплатени в пълен размер такси, грешно посочване на продукта и т.н. Недостатъците трябва да бъдат отстранени в определен срок.


3. Експертиза

 

Експертизата на Европейския дизайн не се извършва по отношение новостта и индивидуалния характер на дизайна, а е ограничена до

отговора на два въпроса, а именно – дали заявеният дизайн представлява външен вид на продукт или част от него и дали дизайнът не противоречи на обществения ред и морал. Ако такива недостатъци се установят в подадената заявка, експертът от Европейската служба изпраща съобщение на заявителя/или неговия представител за отстраняване на недостатъците. Ако заявителят не отговори в предоставеният срок или не отстрани посочените недостатъци Европейската служба издава съобщение за отказ на регистрацията.


4. Публикуване на регистрацията

 

Когато проверката на заявката за регистрация на Европейски дизайн установи, че тези изисквания са изпълнени се извършва публикация на регистрирания дизайн, освен ако не е поискано отлагане на публикацията. Притежателят може да поиска отлагане на публикацията като след изтичане на срока за отлагане и при заплащане на съответната такса се извършва публикация на регистрирания дизайн.


5. Регистрация на Европейски промишлен дизайн

 

Ако заявката за Европейски дизайн отговаря на всички изисквания за регистрация, тя обикновено ще бъде регистрирана в рамките на десет работни дни. Регистрираните дизайни на Общността се публикуват в Бюлетина на дизайните на Общността. Сертификат за регистрация се издава онлайн след като регистрираният дизайн на Общността е публикуван изцяло.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА