• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Подновяване регистрацията на промишлен дизайн

Защо се подновява регистрацията

на промишлен дизайн?

Дизайнът прави продукта привлекателен за потребителите и може дори да бъде неговата уникална характеристика, която позволява нарастването на обема на продажбите. По този начин регистрацията и  подновяването на регистрацията на промишлен дизайн се явява изключително значима част от стратегията за защита на интелектуална собственост на всеки притежател. Регистрираният промишлен дизайн дава на своя притежател монополно право, с което да предотвратява неговото копиране или имитация от конкурентите, като по този начин повиши конкурентоспособността си. Предприятията често изразходват значително време и ресурси за да осигурят привлекателност на своите продукти и така подновяването на промишления дизайн има важна практическа страна, защото позволява получаването на справедлива полза от направените инвестиции.

Промишленият дизайн е нематериален бизнес актив, който увеличава търговската стойност на предприятието и неговите продукти, а колкото по-добре приет е регистрираният дизайн, толкова по-голяма е и неговата стойност за предприятието. Важна причина да се поднови регистрацията на защитен дизайн е възможността да бъде преотстъпено право на ползване (лицензия) на други лица срещу възнаграждение, чрез което притежателят може да получи достъп до пазари, които иначе биха били недостъпни. Не на последно място регистрацията на промишлени дизайни насърчава честната конкуренция и честната търговия, което от своя страна създава

стимули за производството на разнообразие от естетически привлекателни продукти. Подновяването на регистрацията на промишления дизайн представлява продължаване на защитата на правата на притежателя върху интелектуална собственост при заплащане на дължима такса. Когато таксата е заплатена  и регистрацията на дизайна е подновена, то неговият срок на действие е подновен за период от време определен от национално, регионално или международно законодателство. За разлика от търговската марка възможността за подновяване на промишлен дизайн е ограничена във времето и продължава до 25 години.Трябва да се има предвид фактът, че срокът на закрила на регистриран промишлен дизайн варира в зависимост от различните законодателства, действащи на територията на различните страни, но обикновено е най-малко 10 години (въпреки че често е по-дълъг). В много страни, след изтичането на 5 години, от притежателите на права се изисква да подновят срока на закрила на промишления дизайн. Познаването на особеностите на различните действащи национални/регионални правни норми е от изключителна важност при предприемане на действия за подновяване на дизайн на територията на държави, в които е налице действаща регистрация и бизнес интерес. При подновяване на регистрацията на промишлен дизайн не могат да бъдат добавяни нови изображения. В същото време, съгласно българското законодателство, е възможно подновяването да бъде извършено само за част от дизайните.

ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

 

Къде се заплаща подновяването?

 

Таксата за подновяване се заплаща в съответното национално/регионално ведомство по индустриална собственост, регистрирало съответния промишлен дизайн, в национална валута. Всяко ведомство има утвърдена тарифа за подновяване на регистрирани промишлени дизайни, която подлежи на промяна и трябва да бъде проверена към датата на извършваното плащане.

За територията на Република България срокът на действие на регистрацията е 10 години от датата на подаване с възможност за подновяване на регистрацията за три последователни периода от по 5 години или общо до 25 години. Регистрацията на български промишлен дизайн се подновява в Българското патентно ведомство.

 

Как се заплаща подновяването?

 

За територията на България искането за подновяване на регистрацията на промишлен дизайн трябва да се подаде в последната година, преди датата на изтичане на срока на действие на дизайна като съпътстващата такса трябва да бъде заплатена в същия срок.

Подновяването има действие от деня, следващ датата, на която изтича съществуващата регистрация и е за следващ период от 5 години. Ако гореизброените действия не са извършени, притежателят има възможност да ги извърши в т.нар. гратисен период, в който дизайнът е с изтекъл срок на регистрация, но подновяването все още може да бъде заплатено с глоба в рамките на 6 месеца.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


Вижте нашите услуги