• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Международна търговска марка

Какво е международна търговска марка?

Международната марка се  регистрира по система за международна регистрация на марките. Системата е уредена от два договора – Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно Мадридската спогодба. Системата се администрира от Международното бюро на Световната организация за Интелектуална собственост (СОИС), позиционирано в Женева, Швейцария. Страните, които са членки на Спогодбата или Протокола, се наричат “Договарящи страни”. Основната цел на системата е получаването на закрила на търговска марка за стоки и/или услуги в Договарящите страни. В този случай една регистрация на международна търговска марка да отговаря на множество национални регистрации на марки. Резултатът е само

една регистрация за поддържане и подновяване. Това включва и всички действия към тази регистрация. Чести такива действия са: промяна на притежател, промяна име или адрес на притежател, ограничаване списъка на стоки и/или услуги и др. подобни.


Заявката за международна регистрация ( или т.н. “международна заявка за марка”) може да бъде подадена от физическо или юридическо лице с гражданство в страна член на Мадридската Спогодба или Протокола.  Освен това всяко лице, което има ефективно и сериозно предприятие в такава страна също може да подаде. И не на последно място е условието, лицето да е с постоянно местожителство в нея.

Условия за подаване на международна заявка за марка

Една марка може да бъде обект на заявка за международна регистрация по Мадридския протокол само ако е била регистрирана в съответното ведомство на Договарящата страна. В противен случай международната заявка е подчинена изключително на Протокола, ако нейната регистрация е била заявена във ведомството. Ведомството на Договарящата страна, в което действат тези две условия, се нарича “Ведомство на произход”.


Международната заявка трябва да се изпрати в Международното бюро чрез Ведомството на произход, в противен случай заявката се връща обратно на подателя. Тя трябва да съдържа една

репродукция на марката, която следва да е идентична на тази от базовата заявка. Списъкът на стоките и/или услугите, за които закрилата е заявена, също трябва да е идентичен. Стоките и услугите се класират съобразно международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация). Международната заявка трябва да посочва Договарящите страни, в които се иска закрила за търговската марка. Особеност е. че Договарящата страна, чието Ведомство е Ведомството на произхода, не може да бъде посочвана. Международната заявка може да бъде подадена на английски, френски или испански език.

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ЗАЯВКА ЗА ТЪРГОВСКА МАРКА

Процедура за международна регистрация на търговска марка

 

Ведомството на посочена Договаряща страна подлага на експертиза заявката, както всяка подадена директно в това Ведомство заявка. Ако по време на експертизата, извършвана служебно, са се явили пречки, или пък е подадено възражение срещу регистрацията (опозиция), Ведомството има право да декларира,че закрилата на марката не може да бъде предоставена в тази страна. Всеки предварителен отказ трябва да бъде изпратен в Международното бюро в 12 месечен срок. Ако Договарящата страна не декларира, че е посочена по Протокола, а тогава срока става 18 месеца. Всяка последваща процедура срещу отказа се разглежда във Ведомството на Договарящата страна, което има задължение да уведоми Международното бюро, когато се стигне до финално решение.

Нашият опит

 

Ние в “Би Ви & Ко имаме опита и квалификацията да изготвим за Вас стратегически анализ, като предварително ще Ви запознаем в подробности с процедурата по регистрация на международна търговска марка. С цел да Ви предпазим от нарушаване на чужди права, ще извършим предварително проучване за съществуването на по-ранни идентични или сходни марки, придружено с подробен доклад, съдържащо анализ на намерените данни и препоръки за предприемане на по-нататъшни действия, включително и при необходимост предложения за промяна в марката преди заявяването ѝ с цел преодоляване нарушение на съществуващи предходни права върху идентични или сходни марки. Готови сме да подготвим изцяло и всички документи по Вашата заявка за регистрация на международна търговска марка, както и да проведем процедурата по регистрация на международна търговска марка.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА