• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Европейски патент

Какво е Европейски патент?

 

Европейският патент е защитен документ, който се издава от Европейско патентно ведомство (ЕПВ), което е част от Европейската патентна организация (ЕПО), пред което се подава и съответната заявка за европейски патент. Заявката за европейски патент спада към категорията на така наречените “регионални заявки”, но не се различава по своето съдържание от която и да е друга заявка за патент за изобретение. Всеки европейски патент се издава за патентоспособни изобретения от всички области на индустрията.

Изобретението представлява техническо решение на технически проблем. За да бъде патентоспособно, то трябва да бъде ново на световно ниво, да бъде промишлено приложимо и да има изобретателска стъпка. Изобретенията най-често са изделия, системи, апаратури или производствени методики, което ги разделя в две главни категории – продукт и метод… (Научете повече за изобретенията)

Повече за Европейския патент

Действие и времетраене на Европейския патент

 

Производството в Европейското патентно ведомство преминава през процедура с определени етапи, които имат специфични изисквания. Ако изискванията по време на някои от етапите не са изпълнени, то заявителят се уведомява и му се дава определен срок, в който тези нередности могат да бъдат отстранени. Следенето и спазването на тези срокове е отговорност на заявителя или на представителя му.

Максималният срок на действие е до 20 години, ако е извършена така наречената “валидизация“. Този срок се определя от датата на подаване на заявката (приоритетната дата). Изключителните права са ограничени само в страната, в която е валидизиран защитният документ… (Научете повече за валидизация)

 

 

Патентен представител по Европейски патент

 

Заявителят може да подаде заявката лично или чрез европейски представител по индустриална собственост, по-известен като европейски патентен представител. Всеки европейски представител трябва да заплаща годишен абонамент пред ЕПВ. Често срещана практика е, патентният представител в дадена страна (особено за страни, от които не се подават често европейски патенти – например България) да работи със заявителя като негов консултант за европейски патент. Функциите на патентния представител са да се погрижи за коректното оформяне на заявката със съпътстващите я претенции и описание. Той трябва да следи сроковете по процедурата, тъй като Европейското патентно ведомство няма практика да напомня за тяхното изтичане.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАТЕНТ

Каква е процедурата за получаване на Европейски патент?

Процедурата по издаване на патент за изобретение в Европейското патентно ведомство е подобна на процедурата за получаване на патент в България, но етапите протичат по различен начин. Всяка подадена заявка подлежи на експертиза, при която се проверява дали са платени надлежно таксите за заявяване. Следва разглеждане на претенциите и проверка за приложимостта на изобретението.


Необходимо е претенциите да бъдат ясно и точно формулирани и добре подкрепени от описанието. В процедурата по разглеждане на заявките за европейски патент се извършва проучване и се прави анализ на това, дали изобретението е ново и има ли изобретателска стъпка. Процедурата по разглеждане на европейските заявки се води

от патентен експерт, работещ в Европейското патентно ведомство, който комуникира със заявителя.


Всяка европейска патентна заявка съдържа заявление, описание на изобретението, претенции, чертежи (ако има такива), реферат. Заявленията следва да се подават в Европейското патентно ведомство на един от официалните езици на ЕПВ. Официалните езици са английски, френски и немски. Ако документите не са подадени на един от тези езици, трябва да се представи превод. Услугите на професионален представител са задължителни само за заявители, пребиваващи извън Европа. Европейското патентно ведомство обаче съветва, всички заявители да потърсят помощ от консултант.

Етапи при издаване на Европейски патент

 

1. Подаване и формална експертиза

Първата стъпка в процедурата за издаване на европейски патент е проверката на заявлението и всички документи към него. Това включва проверка дали е предоставена цялата необходима информация и документация, така че на заявлението да може бъде поставена дата на подаване.

В заявлението се изисква следното: индикация, че се иска Европейски патент (заявление); данни, идентифициращи заявителя (заявление);

описание на изобретението или позоваване на по-ранно подадена заявка.

Ако се постави дата на заявката, следва формална експертиза. Формалната експертиза е свързана с проверка на някои формални аспекти, включително формата и съдържанието на заявлението, чертежите и реферата, определянето на изобретателя, необходимият превод и таксите.


2. Патентно проучване

След провеждане на формалната експертиза, се извършва патентно проучване, което представлява патентно търсене, придружено с доклад и писмено становище. Важно е да се отбележи, че на този етап се разглеждат яснотата на описанието и претенциите на заявката, тъй като при неясни такива проучването не се извършва. В доклада от европейското проучване се изброяват всички документи, които са намерени и имат отношение към оценката на новостта и изобретателската стъпка на изобретението в европейската заявка.

Докладът от проучването се основава на патентните претенции, но се взема също така предвид описанието и всички чертежи. Веднага след изготвянето му, докладът се изпраща на заявителя заедно с копие от всички цитирани документи и предварително становище за това, дали заявеното изобретение и заявката отговарят на изискванията на Европейската патентна конвенция и дали би могло да се стигне до издаване на патент.


3. Публикация на заявката

Заявката се публикува – обикновено заедно с доклада от проучването – 18 месеца след датата на подаване или, ако се претендира за приоритет, от датата на приоритета. След това заявителят има 6 месеца, за да реши дали да продължи процедурата, като поиска разглеждане (експертиза) по същество. Алтернативно, когато е поискана експертиза по същество, заявителят се поканва да потвърди дали процедурата по заявката да продължи. В рамките на същия срок заявителят трябва да плати съответната такса за посочване и

(ако желае) таксата за териториалните разширения. От датата на публикуване, европейската заявка за патент предоставя временна защита на изобретението в посочените в заявката държави. Въпреки това, в зависимост от съответното национално законодателство, може да е необходимо да се подаде превод на претенциите към съответното патентно ведомство и този превод да бъде публикуван – това е необходимо за временна защита в България.


4. Експертиза по същество

След като е направено искане за разглеждане по същество, Европейското патентно ведомство проверява дали европейската патентна заявка и изобретението отговарят на изискванията на Европейската патентна конвенция и дали може да бъде издаден

патент. Експертният екип обикновено се състои от трима патентни експерти, единият от които поддържа контакт със заявителя или представителя. Решението по заявката се взема от експертният екип като цяло, за да се гарантира максимална обективност.


5. Издаване на патент

Ако експертният екип прецени, че заявката отговаря на всички изисквания, то той постановява решение в този смисъл. В Европейския патентен бюлетин се публикува съобщение за издаване, след като са подадени преводите на претенциите (и на останалите официални езици) и е внесена таксата за издаване и

публикуване. Решението за издаване на европейски патент влиза в сила от датата на публикуване. Предоставеният европейски патент е „пакет“ от отделни национални патенти, но не е единен патент, поради което трябва валидизация в отделните страни.


6. Валидизация

В тримесечен срок от публикацията на съобщението за издаване, за да има действие патентът в посочените страни, то притежателят следва да подаде превод на претенциите и описанието на официален език на

националното патентно ведомство – такова е изискването и в България. В зависимост от съответното национално законодателство, заявителят трябва да заплати такси до определена дата.

НАШИЯТ ОПИТ

Ние от инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” сме готови да поемем подготовката на всяка Европейска заявка за патент, включително да изготвим претенции, описание и превод. Тодор Комилев, който е един от основателите на Би Ви & Ко, има дългогодишен опит като експерт по Европейската патентна конвенция. Едно от основните му задължения като бивш служител на Патентно ведомство бе да обработва постъпващите Европейски заявки за патент и да консултира заявителите, които искат да получат Европейски патент. Тодор Комилев не е официален Европейски патентен представител, но с опита му като представител по индустриална собственост по патенти може да бъде Ваш консултант за Европейски патент по време на цялата процедура пред Европейското патентно ведомство. Със своите партньорства, екипът на Би Ви & Ко може да Ви съдействат при валидизиране на Европейския патент в отделните страни.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА