• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Международна заявка и Световен патент

Има ли “Световен Патент”?

 

Изразът “световен патент” сам по себе си няма смисъл. Към момента няма процедура, която да позволява издаването на такъв патент, който да действа по цял свят. Съкращението “PCT” идва от Patent Cooperation Treaty (Договор за патентно коопериране). Заявката, подадена по този договор, често се нарича и бърка, че е заявка за “световен патент” или “международен патент”.

PCT заявката представлява в действителност международна заявка за патент, въпреки че крайният резултат от нейното подаване не е “световен патент”, а международна публикация.

Международната публикация е от изключително значение за всеки, който търси закрила на патент в различни страни по света. Самият договор за патентно коопериране служи на заявителите, когато търсят патентна защита в чужбина за своите изобретения. Той помага на националните патентни ведомства при вземане на решения по заявките за патенти. Освен това дава публичен достъп до богата техническа информация, свързана с тези изобретения. С подаването на една международна заявка за патент съгласно РСТ, заявителите могат едновременно да търсят защита за изобретение в 152 страни.

Какво е PCT заявка?

PCT заявката не дава възможност за получаване на международен патент, а предоставя възможност да се търси патентна защита за едно изобретение едновременно в голям брой страни чрез подаване на една “международна” патентна заявка. Такова заявление може да бъде подадено от всеки, който е гражданин или пребивава в договаряща държава по РСТ.

Обикновено заявката е добре да бъде подадена до националното патентно ведомство на договарящата държава, на която кандидатът е гражданин или пребиваващ, или по избор на заявителя в Международното бюро на световната организация по интелектуална

собственост (СОИС) в Женева.

И въпреки, че се подава една заявка за патент за голям брой страни, то резултатът от процедурата не е световен патент. Издаването на патенти остава отговорност на националните или регионалните патентни служби в така наречената „национална фаза“.

Финалният резултат от процедурата пред Международното бюро е международна публикация на заявката. PCT заявката има структурата и съдържанието на всяка друга патентна заявка… (вижте повече за заявка за патент).

МЕЖДУНАРОДНА (PCT) ЗАЯВКА

Етапи в процедурат по PCT

 

1. Подаване и датиране на заявка

Подаването на международна заявка става на един език. Заплаща се един набор от такси. Преди да подаде международна заявка, заявителят може да депозира заявка за патент в България и в рамките на 12 месечен срок да подаде международната заявка. Тези 12 месеца обуславят срок за използване на приоритет. Международната заявка може да използва приоритет от българската заявка. По този начин заявителят получава допълнително 12 месеца. С тях може да удължи процедурата по подаване на международната заявка.

Международното бюро не издава световен патент. То има единствено задължение да направи формална проверка (експертиза) на заявката.

Ето защо е от изключително значение верността и коректността на данните, които се попълват в заявлението на PCT заявката. Въпреки подробните PCT указания на световната организация по интелектуална собственост, които са разписани на повече от 160 страници, попълването на заявлението е сложен процес, който отнема време, ако преди това не сте се запознали подробно с указанията.

Опитът на представител, който познава PCT процедурата, би бил от голяма полза, както за бързото и коректно оформяне на заявката, така и за определяне на таксите по процедурата.


2. Международно проучване

Международното проучване е на практика търсене в патентните бази данни. То дава анализ на патентоспособността на изобретението. Проучването се извършва от “Международен проучвателен орган” (МОС) (една от най-големите световни патентни служби). Международният проучвателен орган идентифицира публикуваните патентни документи и техническа литература в областта на изобретението (“проучване за предшестващо състояние на техниката“), които имат отношение към патентоспособността на изобретението и изготвя писмено становище относно потенциала за патентоване на изобретението.

Международният проучвателен орган не взема решение по заявката.

В процедурата не може да се откаже или да се издаде патент. Докладът от Международния проучвателен орган има чисто информационна цел. Той дава предварителна оценка на състоянието на изобретението. Важно е описанието и претенциите на заявката да са изготвени, съгласно общите изисквания за оформяне. Международният проучвателен орган може да извърши частично проучване или въобще да не извърши такова, поради неясноти и неточности. Таксите при непълен доклад или при отказ от извършване на проучване не се възстановяват. За заявителите от България има 2 опции за Международен проучвателен орган – Европейска патентна организация (ЕПО) или Федерална служба за интелектуална собственост на русия (РОСПАТЕНТ).


3. Международна публикация

Международна публикация се извършва възможно най-скоро след изтичането на 18 месеца от най-ранната дата на подаване на заявката. Съдържанието на международната заявка се разкрива пред света чрез публикация. Ако Международният проучвателен орган е имал възможност да извърши проучването, то резултатите от него се публикуват заедно със заявката.

Необходимо е да се уточни, че в някои случаи Международният проучвателен орган може да откаже извършване на проучване. Това се случва, когато от претенциите на заявката, както и от описанието, не може да се извлече обекта на заявката, т.е. изобретението остава неразбрано или неясно.


4. Допълнително международно проучване

Допълнителното международно търсене не е задължително и остава избор за заявителя. То се извършва от втори Международен проучвателен орган, който може да идентифицира, по ваше желание, публикувани документи, които може да не са били открити от първия Международен проучвателен орган, който е извършил основното

търсене поради разнообразието на предшестващото състояние на различни езици и различни технически области. Тази дейност се заплаща допълнително. Някои от документите въпреки това остават често пропуснати, поради ограничения брой експерти, ползващи езика на дадена страна (например българския език).

 


5. Международна предварителна експертиза

Международна предварителна проверка (експертиза) е също възможност, предоставяна от Международното бюро по избор на заявителя. Някой от Международните проучвателни органи, по Ваше искане, може да извърши допълнителен анализ на

патентоспособността, обикновено върху изменена редакция на претенциите и описанието. Тази проверка също се заплаща допълнително.


6. Национална фаза

Национална фаза е периода след приключване на процедурата по PCT и обикновено продължава от датата на международната публикация до 30 – 31 месеца от дата на подаване на международната заявка или от датата на заявката, от която се претендира за приоритет

(когато има такава). До крайния срок трябва да се подадат заявки за патент за изобретението директно в националните (или регионални) патентни служби на страните, в които се търси защита.

В повечето случаи имате до 30 – 31 месеца за завършване на процедурите по влизане в националната фаза в отделните патентни ведомства, което ще рече подаване на заявки за откриване на национална фаза в отделните страни от интерес, тъй като процедурата не завършва нито със “световен патент”, нито с “международен патент”.

Знаете ли, че?

PCT процедурата Ви дава изключително полезно време за оценяване на шансовете за получаване на патенти, както и за оценка на техническата стойност на изобретението.


Не е нужно да чакате изтичането на 30 – 31 месеца от първата дата на подаване на вашата патентна заявка (приоритетна дата), преди да влезете в националната фаза – винаги можете да поискате по-ранно влизане в националната фаза.


Тъй като в националната фаза, всяка патентна служба работи с националните или регионалните патентни закони, наредби и практики, то времето, необходимо за разглеждане и постановяване на решение по националния патент, варира в различните страни.

НАШИЯТ ОПИТ

Ние от “Би Ви & Ко” сме готови да поемем подготовката на всяка Международна заявка за патент, включително и да изготвим претенции и описание към нея. Тодор Комилев, който е един от основателите на “Би Ви & Ко”, има дългогодишен опит като експерт по Договора за патентно коопериране. Едно от основните му задължения като бивш служител на Патентно ведомство бе да обработва постъпващите международни заявки за патент и да консултира заявителите, които биха желали да подадат PCT заявка. Представителството от Тодор Комилев пред Международното бюро, както и неговите познания по цялата PCT процедура, могат да спестят на клиентите на “Би Ви & Ко” ценно време и финансови ресурси.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


НАПРАВЕТЕ НИ ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ