• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Промишлен дизайн в България

Как се защитава

промишлен дизайн в България?

Процедурата по защита на промишлен дизайн в България е кратка и опростена като завършва със свидетелство за регистрация на промишлен дизайн. Промишленият дизайн е на регистрационна система в България, което води до многократното скъсяване на срока, в който излиза решението за регистрация и се издава свидетелството за регистрация. За да се получи свидетелство за регистрация на промишления дизайн у нас е необходимо да се подаде заявка за регистрация на промишлен дизайн в Патентно ведомства на Република България. Изискването на българското законодателство за предоставяне на закрила чрез регистрация е това, промишленият дизайн да е нов и оригинален. При регистрационния режим, това изискване не се разглежда, а то остава като основание за заличаване на регистрацията на промишления дизайн. Въпреки това е добре да се извърши предварително проучване на промишления дизайн, за който

ще се подава заявка, тъй като то предоставя информация за вече регистрирани промишлени дизайни и за евентуалния риск от това регистрацията на дизайна да бъде заличен. Свидетелството за регистрация на полезен модел предоставя монополното (изключително) право на притежателя върху промишления дизайн, а това дава възможност на притежателя: да използва дизайна, да забрани на трети лица да го използват без негово съгласие и правото да се разпорежда с него.

Продължителността на действие на свидетелството за регистрация на промишления дизайн в България е 10 години, но този период може да бъде удължен до 15, 20 или максимум до 25 години. Изключителните права покриват само територията на Република България.

ПРОЦЕДУРА В БЪЛГАРСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО

Каква е процедурата по регистрация на

промишлен дизайн в България?

 

За започване на процедурата за защита на промишлен дизайн в България е необходимо да се подаде заявка за регистрация в Българското патентно ведомство. За целта трябва да се подаде надлежно попълнено искане за регистрация, което да съдържа данни за заявителя, данни за автора на дизайна, данни за представителя по индустриална собственост (ПИС), ако има такъв, декларация за приоритет (ако се претендира за такъв) и приоритетно свидетелство, искане за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, ако се иска такова. Към искането трябва да бъдат приложени едно или няколко графични или фотографски изображения на промишления дизайн, които ще определят обхвата на закрила при регистрацията. Необходимо е също да бъде заплатена и съответна такса.


1. Подаване на заявка

 

Заявката за регистрация на дизайн се подава в Патентното ведомство лично или чрез представител, по пощата, по факс или по електронен път.  За дата на подаване на заявката се счита датата, на която в Патентното ведомство са получени: искането за регистрация; името и адресът на заявителя и едно или няколко графични или фотографски изображения, които ясно и пълно разкриват дизайна, за който се иска закрила.

2. Формална експертиза

 

За всяка заявка се проверява дали са изпълнени изискванията за установяване дата на подаване. Когато тези изисквания не са изпълнени, заявката се смята за неподадена. За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. В двумесечен срок от заплащането на таксите се извършва формална експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за съдържанието на заявката, за броя на изображенията, ако заявката е множествена, то дали отговоря на изискванията за множествена заявка. Когато се установят недостатъци, на заявителя се предоставя двумесечен срок за отстраняването им.

3. Процедура по регистрация

 

В двумесечен срок след изтичането на срока по формална експертиза се извършва експертиза дали заявеният дизайн:
– е представен с изображения, които представят видимия външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях;
– има особености, които са обусловени единствено от техническата функция на продукта.

4. Регистрация на промишления дизайн и публикация

 

Когато се установи, че заявеният дизайн може да се регистрира, на заявителя се изпраща уведомление, като му се предоставя едномесечен срок за заплащане на таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация и публикация. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Когато таксите са заплатени, се взема решение за регистрация на дизайна и в едномесечен срок се издава свидетелство за регистрация. Ако таксите не бъдат заплатени, заявката се смята за оттеглена. Решенията по заявка за регистрация на дизайн се постановяват от държавен експерт в Българското патентно ведомство, който води и кореспонденцията по заявката.

Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация