• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Защитен документ и поддържане на действие

Какво представлява поддържането на защитен документ?

Подаването на заявка за защитен документ или издаването на такъв не изчерпват всички действия по процедурите. Основно задължение за всеки притежател на заявка или на защитен документ остава грижата за тяхното активно състояние.

Поддържането на актуалните данни в регистрите е част от това задължение. Всяко променено обстоятелство като промяна на името или адреса на заявителя или притежателя има действие за трети лица от момента на вписването му в официалните регистри на Патентно ведомство на Република България. Българското патентно ведомство няма механизъм, чрез който да следи промените. Това остава задължение на притежателя или заявителя.

Заявителите или притежателите са в състояние да упражняват изключителното си право по обектите на индустриална собственост. Това може да се случи чрез сключване на лицензионен договор или чрез договор за прехвърляне на права. Лицензионните договори, както и договорите за прехвърляне на права също подлежат на вписване в официалните регистри на Патентно ведомство.

“Вторични действия”

Всички тези отговорности на заявители или притежателите се приемат като Вторични действия пред Българското патентно ведомство. Подадените пакети от документи трябва да са правно издържани, тъй като подлежат на проверка от юристи и при наличие на нередности, вписванията могат да бъдат отказани.

От друга страна действието на издадените защитни документи е необходимо да бъде поддържано чрез заплащане на годишни такси или чрез подновяване на регистрацията през определен период от време. Тези дейности са отговорност на притежателите на защитните документи и никоя институция не е ангажирана със следенето на сроковете за заплащане, тъй като поддържането на защитните документи се извършва единствено по волята на собственика им. Сроковете за заплащане и таксите за поддържане на защитата се определят в зависимост от обекта на индустриална собственост, за който се отнасят. Изпуснат срок или недостатъчна такса са фатални за действието на защитния документ.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА

Поддържане на защитни документи чрез “Би Ви & Ко”

 

Инженерна патентно-правна кантора “Би Ви & Ко” може да се ангажира с подготовката на цялостния пакет от документи за т.нар. вторични действия. Оставете на нас да се погрижим за надлежното им вписване. В нашите сфери на дейност влизат подготовките на специфичните в областта пакети от документи като:

⋅ Пакет документи за прехвърляне на права по патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн, включително и подготовка на Договор за прехвърляне на права

⋅ Пакет документи за отдаване лицензии за патент, полезен модел, марка или промишлен дизайн, включително и подготовка на Лицензионен договор

⋅ Пакет документи за вписване на промяна в име, адрес или др. на притежателя или заявителя

⋅ Пакет документи за отстраняване на техническа грешка по вина на ведомството или по вина на заявителя или притежателя


Чрез представителството на “Би Ви & Ко” пред Българското патентно ведомство може да си гарантирате, че няма да пропуснете важните срокове за заплащане на поддържащи такси, тъй като ние приемаме това задължение като личен ангажимент. Наша грижа става това, да Ви информираме своевременно за размера на таксата или да я заплащаме от Ваше име. Ние можем да се ангажираме със следните дейности:

⋅ Абонаментен договор за следене на срокове за годишни такси за патент или подновяване на регистрацията на полезен модел, търговска марка или промишлен дизайн

⋅ Заплащане на официални такси за годишни такси за патент или за подновяване на регистрацията на полезен модел, търговска марка или промишлен дизайн

Практиката в „Би Ви & Ко“ е всяка ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ, осъществена под формата на среща или разговор, да бъде БЕЗПЛАТНА. За нас е от изключително значение да познаваме добре всеки от нашите клиенти  за да можем да им предоставим индивидуални услуги в областта на защитата на индустриалната собственост!

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА