• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Промишлен дизайн

Какво е промишлен дизайн?

Промишленият дизайн на определена стока или продукт се определя от видимия външен вид. Видимият външен вид на продукт се базира на особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях. Промишлените дизайни защитават индустриални или технически обекти, които могат да бъдат изделия, получени по промишлен или занаятчийски начин, части от тези изделия, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковки, графични символи или печатни шрифтове. Често срещана практика обаче е и произведенията на графичния, интериорниян, модния, мултимедийния или уеб дизайна, както и други, да бъдат защитавани също като промишлен дизайн… (Прочетете повече за дизайн).


Режим на защита

 

Промишлените дизайни подлежат на регистрация или така наречения регистрационен режим. Свидетелството за регистрация на промишлен дизайн дава монополното (изключително) право на притежателя. Това му предоставя възможност: да използва дизайна, да забрани на трети лица да го използват без негово съгласие и да се разпорежда с правата върху него. Тези изключителни права предпазват притежателя на промишления дизайн от това трети лица да имитират неговия продукт и така да извличат неправомерно финансови ползи.

Промишлените дизайни могат да бъдат защитени за период до 25 години и имат териториално действие, т.е. регистрацията на промишлените дизайни може да бъде подновявана за периоди с обща продължителност до 25 години и изключителните права са ограничени до и валидни само в страната или региона, в които е издаден защитният документ.


Предварително проучване

 

Преди да се премине към регистрация на промишления дизайн е хубаво да се направи проучване дали е нов. Ако такъв или подобен дизайн, който би подвел потребителя, е вече регистриран или публично известен, т.е. публикуван по един или друг начин, то тогава е твърде вероятно да се загубят изключителните права от регистрацията в последствие. Ето защо е препоръчително да бъде извършено предварително проучване на дизайна за да се избегне това… (Научете повече за проучване на промишлен дизайн).

До регистрация на промишления дизайн се стига като се подаде заявка за регистрация на промишлен дизайн. За нашата територия, заявките за регистрация на промишлен дизайн се подават в Българското патентно ведомство. При бизнес интерес в повече от една страни е необходимо да се търси защита на територията на отделните държави. Може обаче да се обхване и група от страни чрез регионална заявка.

ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Какво представлява заявката?

 

Заявката за регистрация на промишлен дизайн включва заявителска форма с попълнени данни за заявителя и изображение/я на дизайна. Най-важният момент от оформянето на заявката е изборът на подходящи изображения. Те са определящи за обхвата на правна закрила, но важен момент е избора на типа заявка, която да се подаде.


 

Видове заявки за промишлен дизайн

 

При търсенето на закрила трябва да се внимава за това, кой e най-подходящия вариант за заявяване на промишления дизайн. Една заявка за регистрация на промишлен дизайн може да включва един дизайн с множество негови изображения или няколко дизайни, включени в една заявка (множествена заявка). Условието за множествена заявка е – продуктите, които са включени или към които са приложени дизайните, трябва да принадлежат към един и същи клас на Международната класификация на промишлените дизайни, съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия. Правилният избор на типа заявка може да доведе до ниска цена на заявката и да спести голямо количество такси по процедурата.


Обхват на защита

 

Регистрираният промишлен дизайн трябва да бъде нов и оригинален. Така дизайнът предпазва притежателя от всички имитиращи изделия, които биха могли да доведат до объркване в потребителите.

При разглеждането на промишления дизайн в процедурата по регистрация не се прави сравнителен анализ на заявените изображения с вече известни такива, но съществува вероятност, ако дизайнът не е нов или оригинален, регистрацията да бъде заличена в последствие.

Всяко заинтересувано лице би могло да предприеме действия за заличаване на регистрирания промишлен дизайн като представи материали, които оспорват новостта и оригиналността. Честа практика е да се подаде искане за заличаване на регистрацията, когато той е предпоставка за нарушаване на права.


Подаване на заявка

 

Съществуват различни опции пред фирмите или лицата, които искат да пристъпят към закрила. Водещо при избора на процедурата по регистрация винаги трябва да бъде интереса на създателя или притежателя му. Добър избор е подаването на национални (локални) заявки, които покриват територията на една страна, когато пазарът е ограничен. За нашата територия, заявките за регистрация се подават в Патентното ведомство на Република България.

При бизнес интерес обаче в повече от една държава, трябва да се вземе под внимание това, че е необходимо да се търси защита на територията на страни, в които се предвижда търговска реализация на продукта. Ако този интерес покрива териториите на повече страни, които са разпръснати по целия свят, изборът на международна заявка за регистрация на промишлен дизайн би бил най-добрия вариант, тъй като с една заявка и една заявителска такса могат да се покрият голям брой страни. Европейската заявка за регистрация на промишлен дизайн, известна още като заявка на Европейската общност, дава възможност с една регистрация да се покрие територията на целия европейски съюз.

Вижте още:

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА