• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Представителство Патент | Маркa | Полезен модел | Промишлен дизайн

Представителство от “Би Ви & Ко”

 

Основните дейности, които всеки представител по патент, марка, полезен модел и промишлени дизайни, може да извършва в областта на индустриалната собственост са следните професионални услуги:

 

Патентен представител

 

Консултации в началeн етап за определяне на вида на индустриалната собственост

Извършване на предварително патентно проучване

Оформяне и подаване на заявки, включително подаване на PCT заявка по Договора за патентно коопериране и съдействие при издаване на Европейски патент

Изготвяне на възражения по процедурите

Поддържане на патенти за изобретения и подновяване на свидетелства за регистрация

Представителство по спорове, при искания за обявяване в недействителност на патент и при искания за заличаване на регистрацията на полезен модел

Извършване на допълнителни действия

 

Представител по марка и промишлен дизайн

 

Предварителни консултации по закрилата на обектите

Извършване на проучване

Оформяне и подаване на заявки за регистрация на търговска марка, включително Международна заявка и Европейска заявка

Изготвяне на възражения по процедурата за регистрация

Подновяване на регистрацията

Представителство по спорове и/или опозиция

Допълнителни действия по регистрацията

КАКВО Е ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Представител

Патент | Марка | Полезен модел | Промишлен дизайн

Специалистът, който се занимава с всички въпроси в областта на индустриалната собственост се нарича представител по индустриална собственост. Издържането на изпит пред Патентно ведомство на Република България за да бъде регистриран даден представител по индустриална собственост не беше задължително условие до 2018 година. След промени в закона през същата година и въз основа на опита на Ведомството, бяха внесени промени, които задължават новите лица, които искат да станат представители по индустриална собственост да полагат такъв изпит и издържането му да е предпоставка за по-високо качество на услугите им.


Задължения на представителя

 

Най-общо работата на всеки представител по патент марка, полезен модел и промишлен дизайн може да се раздели на три направления:

оформяне и изготвяне на заявки за патент за изобретение, заявки за регистрация на полезен модел, търговска марка или промишлен дизайн и поддържането на тяхната регистрация;

консултиране по въпросите, свързани с правата на индустриална собственост, включително нелоялна конкуренция, лицензиране, ноу-хау (Know-how) и трансфера на технологии;

жалби по всички въпроси, свързани с обектите на индустриалната собственост.

Видове представител

 

Патентният представител е специалист, който има право да практикува като представител по индустриална собственост в областта на патентите и полезните модели. Представителят по индустриална собственост, който практикува професията, известна още и като професия на “патентен представител”, може да се нарича също и “патентен адвокат”, но това не означава, че всеки патентен адвокат трябва да е специалист по право (адвокат) или юрист. Хубаво е при избора на патентен представител, който да поеме заявката за патент за изобретение или за регистрация на полезен модел, да се подбере специалист, който има техническо (инженерно) образование, което би спомогнало в процеса на комуникация с изобретателите.

От друга страна представителят по индустриална собственост в областта на търговските марки има същите функции и задължения като всеки представител в областта на промишлените дизайни. Погрешно е разбирането, че представителите по търговски марки и промишлени дизайни трябва да са единствено адвокати или юристи. Всеки представител по трябва да е специалист по въпросите, свързани с подбора на обектите на индустриалната собственост и тяхната регистрацията. Представителят трябва да е опитен в областта на управлението на индустриалната собственост и да се справя със случаите на нарушения.

НАПРАВЕТЕ НИ ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ


Свържете се с нас