• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Патент за изобретение

Какво е патент за изобретение?

 

Патентът е защитен документ, който се издава за патентоспособни изобретения от всички области на индустрията. Изобретението представлява техническо решение на технически проблем. За да бъде патентоспособно едно изобретение, то трябва да бъде ново на световно ниво, да бъде промишлено приложимо и да има изобретателска стъпка. Патент за изобретение не се издава “автоматично” след описване или разработване на идеята. Трябва да се предприемат действия за да стигне до него.

Идеята за изобретение сама по себе си не е достатъчна за да се получи закрила върху нея

Необходимо е да се оформи и подаде заявка за патент с описание на изобретението и патентни претенции. Претенциите са определящи за обхвата на закрила на патента. Правото на заявяване принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Това означава, че правото на заявяване може да бъде преотстъпвано. Изобретателят има право да бъде посочен въпреки това. Изобретението трябва да бъде описано като техническо решение на известен проблем в дадена промишлена област. Пример за патент са изобретенията като изделия, системи, апаратури или производствени методики, което ги разделя в две категории: продукт и метод (Научете повече за “изобретение“).

Какво носи патентът върху изобретение?

Издаденият патент удостоверява монополното (изключително) право на притежателя си върху изобретението. Това му позволява: да използва изобретението, да забрани на трети лица да го използват без негово съгласие и правото за разпореждане с патента. Изключителните права предпазват притежателя на патента от това трети лица да извличат финансови ползи от изобретението му.

Патентът е ограничен по време и има териториално действие, т.е. максималният срок на действие е двадесет години, а изключителните права са ограничени до и валидни само в страната, в която е издаден защитният документ.

Изобретателите, които решат да защитават своите изобретения, трябва първо да си зададат въпроса “Има ли смисъл да патентовам?”. Издаването на патент не е евтино начинание като цяло. Таксите за издаване и поддържане на патент се заплащат във всяка страна, в която е издаден такъв. В Република България цената на патента не е толкова висока, но е важно да се направи преценка на ползите от притежаването на български патент… (Научете повече от нашето “Ръководство за бизнеса“)

Как се получава патент за изобретение?

За да се стигне до издаване на патент за изобретение за начало е необходимо да се оформи и подаде заявка за патент за изобретение. Всяка надлежно подадена заявка подлежи на проучване и експертиза. При проучването се извършва търсене на близки до изобретението технически решения. Докато при експертизата се прави анализ и оценка на критериите за патентоспособност.

Заявката за патент за изобретение има универсална за цял свят формулировка, която трябва да отговаря на определени критерии. Най-важно е изобретението да е описано с технически термини. Всеки бъдещ патентопритежател трябва да знае, че всяка заявка за патент минава през преценка за патентоспособност. При нея се прави патентно проучване и се анализира формулировката на описанието.

Патентното проучване

Извършва се, защото не може да се получи нов патент за нещо, което е вече част от състоянието на техниката, т.е. е станало публично известно. Имайки предвид това, всеки заявител на патент трябва да знае, че не може да получи такъв, ако неговото изобретение е било излагано пред публика, продавано преди датата на подаван на заявката или ако техническата документация е била публикувана. Тези анализи се извършват най-рано две години след подаването на заявката за патент за изобретение. За да се придобие представа за вече известните решения в техниката, е добре да бъде извършено

предварително патентно проучване, което предоставя актуална информация за състоянието на техниката и играе “главна роля” в оформянето на описанието на изобретението. Препоръчително е предварителното проучването да бъде направено от специалист в патентните проучвания. Необходими са богат опит и експертни познания при търсенето в базите данни с патентни публикации. Притежанието на такива дава по-изчерпателни и точни резултати и анализ. Всяко качествено патентно проучване е предпоставка за правилно оформяне на претенциите и описанието на изобретението.

ЗАЯВКА ЗА ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Съдържание на заявката за патент за изобретение

 

Включва описание, патентни претенции и чертежи (ако са необходими). Най-важният момент от оформянето на заявката е формулирането на претенциите. Претенциите са определящи за обхвата на правна закрила на патента. За нашата територия, заявките се подават в Патентното ведомство на Република България. Освен това може да се поде международна PCT заявка по Договора за патентно коопериране или заявка за Европейски патент.

 

Описание на изобретението

Описанието на заявката трябва да разкрива изобретението по такъв начин, че всеки специалист в дадената област трябва да може да възпроизведе техническото решение. Ето защо описанието трябва да е ясно и да съдържа достатъчно пълна информация за областта на изобретението, предшестващото състояние на техниката,

техническата същност на изобретението, описание на фигурите, примерно изпълнение и приложение на изобретението. Тази информация става базата, на която се оформят патентните претенции в заявката.


Патентни претенции

Претенциите определят обхвата на изключителните права на притежателя на изобретението. За формулиране на претенциите има строги правила. Te се определят от законодателството на съответната страна, в която е подадена заявката за патент. Претенциите трябва да бъдат ясни и точни като включеното в тях трябва да се основава на описанието на заявката. Важно е в претенциите да бъдат включени

тези елементи (признаци) на изобретението, за които ще се търси закрила с патента, но тези признаци трябва да бъдат описани изцяло с технически термини и изрази, които могат да бъдат: самите елементи на изобретението, тяхното взаимно разположение и/или връзките между тях.


Чертежи (фигури)

Към заявката за патент за изобретение могат да бъдат подадени фигури и чертежи. Те са добро допълнение за да се даде визуална представа за признаците на изобретението, но не при всички видове изобретения са приложими. Важно е да се знае, че след подаването

на заявката, промяна по чертежите или добавяне на нови се прави изключително трудно и такива се допускат само при специални обстоятелства.


Реферат и Заявителски формуляр

Рефератът към заявката за патент има единствено за цел да информира третите лица. Той не влияе по никакъв начин на обхвата на закрила на патента. Единственото изискване към реферата е да бъде кратък и да има техническа насоченост.

Формулярът на заявката трябва ясно да изразява желанието на заявителя, че се търси закрила на изобретение чрез патент. За да бъде ясно изразено това желание и за удобство на заявителите, заявките за патент за изобретение имат стандартен формуляр.

Какво е важно при заявките за патент?

Има много и най-разнообразни начини да се подходи при избора на страни, в които да се търси патентна закрила. Най-добрият вариант за всеки заявител трябва да се базира на същността на изобретението и пазарите, на които фирмата оперира или има потенциал да реализира печалби. Ако такъв пазар са поне 4 държави в Европейския съюз, то изборът на заявка за Европейски патент би бил най-логичния вариант.

Към момента не е налична възможност за получаване на международен патент

Чрез PCT заявка по Договора за патентно коопериране се дава ценно време на изобретателите да потърсят инвеститори, да продадат идеята си или да получат предварителна представа за патентоспособността на изобретението им, преди да се стигне до финансирането на множество заявки по света. Ако изобретателят е заинтересуван само от локален пазар в определена държава, то опцията за подаване на национална заявка (например само в България) би бил най-удачния избор. Трябва да се знае, че има големи разлики в процедурите за достигане до патент въпреки, че

законодателствата са до голяма степен унифицирани. Както се вижда в процеса на оформяне на заявката за патент най-важни са патентните претенции, които трябва да бъдат оформени много внимателно, тъй като са определящи за обхвата на закрила на патента. Важно е да се знае също така, че след подаването на заявката за патент за изобретение не е възможно добавянето на информация, която не е била включена първоначално в нея.

Ето защо е изключително препоръчително да се потърси помощта на (регистриран) патентен адвокат с богати и широки познания в инженерните науки, който в този смисъл може да не е адвокат по право, но трябва да е вписан представител по индустриална собственост в областта на патентите (патентен специалист) и да е положил своя изпит пред съответния официален орган (Патентно ведомство за територията на България).

Понякога самоинициативното подаване на заявка и некомпетентното оформяне на патентни претенции, могат да доведат до фатални последици за патента, дори и при опити на наети в последствие патентни специалисти да предотвратят това.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА:

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА