• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Изобретение

Какво е изобретение?

 

Изобретението на практика е техническо решение на известен технически проблем в съответната област на техниката. Казано по-друг начин, то може да бъде усъвършенстване на машина, устройство или нов процес за изработване на продукти и др. Някои дейности от човешката практика се защитават като обект на интелектуалната собственост и не се считат за изобретение. Изобретенията могат да се разделят на две основни категории – продукт или метод. Изобретенията могат да бъдат защитени като обект на индустриалната собственост чрез патент за изобретение или регистрация на полезен модел. Най-важното условие за това е, изобретението да отговаря на критериите за патентоспособност. За да отговаря на критериите за патентоспособност, то трябва:

да е ново;

да има изобретателска стъпка;

да е промишлено приложимо.

Защитата на изобретението чрез патент или полезен модел не се получава автоматично. Получаването на защита изисква предприемането на определени действия от страна на изобретателя за да получи своето монополно право.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Какво се счита за изобретение и какво не е?

За изобретение се считат обектите, които  най-общо могат да се разделят в две основни категории:

Продукт – продуктът е всяко физическо изделие. Някои примери за изобретение са: устройство, машина или система от взаимодействащи си устройства, вещество, състав, както и продукт, състоящ се от или съдържащ биологичен материал.

…и

Метод – при метода влизат всички видове действия, прилагани върху материални продукти, енергия или живи обекти като трябва да се използват материални средства.

Не се считат за изобретение следните:

открития, научни теории и математически методи;

резултати от художествено творчество;

планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми (софтуерен код);

представяне на информация;

човешкото тяло на различните етапи от неговото развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген.

Как се защитава изобретение?

 

Защита на изобретенията се осигурява чрез патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел. Тези документи в правен аспект защитават правата върху интелектуална собственост на изобретателите. Патентът свидетелства за това, че претендираното изобретение е действително патентоспособно. Той се издава за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Правната закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация. В действителност регистрацията не гарантира патентоспособността на техническото решение, тъй като по време на процедурата не се прави анализ за патентоспособност. Ето защо полезните модели често се нарича „малко изобретение“. За да получим патент или свидетелство за регистрация е необходимо да подготвим и подадем заявка пред оторизирана за това организация. Заявката за патент за изобретение, може да включва технически решения и от двете категории изобретения. Заявката за полезен модел не може да включва методи, биотехнологични изобретения, химични съединения или тяхното използване.

Какво трябва да се предприеме за защитата на изобретението?

 

Препоръчително е да се започне с предварително патентно проучване за определяне на нивото на техниката. Това проучване ще даде необходимата информация за състоянието на техниката в дадената област и ще представи предварителен анализ за патентоспособността на изобретението. Следващата стъпка е да се оформи и подаде заявка за патент за изобретение или заявка за регистрация на полезен модел. Изготвянето на заявката е сложен процес, който изисква задълбочени познания по правилата за оформянето. Всяка заявка трябва да включва описание, патентни претенции и чертежи (ако са необходими), които имат специфично съдържание и структура. Най-важният момент от оформянето на заявката е формулировката на патентните претенции. Патентните претенции определят обхвата на правна закрила на изобретението. Описанието на техническото решение спомага за ясното разбиране на претенциите и не трябва да бъде пренебрегвано. За България заявките се подават в Българското патентно ведомство, но са налични и различни процедури при интерес за защита в повече от една държави.

Какво представляват критериите за патентоспособност?

 

Изобретението е ново, ако се различава от известните технологии в дадената област, т.е. не е част от състоянието на техниката. Ако изобретението не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката или ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката, счита се, че то има изобретателска стъпка. Възможността едно изобретение да бъде многократно възпроизвеждано или прилагано, е показател за наличие на промишлена приложимост, т.е. то е промишлено приложимо.

Какво е състояние на техниката?

 

Състоянието на техниката е на практика всичко, което е станало общоизвестно или общодостъпно чрез устно или писмено описание, както и електронно публикуване, използване или разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата на подаване на заявка за патент за изобретение или заявка за регистрация на полезен модел. При преценка на новостта писменият документ или електронната публикация се разглеждат като общодостъпни, ако към датата на подаване или приоритетната дата е било възможно членове на обществото да се запознаят със съдържанието им, като не е имало пречки от поверителен характер, ограничаващи  достъпа до тях. Тези документи се приемат за общодостъпни от датата на публикуването им.

Устното описание, използването или разгласяването по друг начин преди датата на приоритета, се включва в състоянието на техниката, само ако разкриването на обекта е документирано или осъществено по начин, позволяващ многократното му възпроизвеждане. Състоянието на техниката може да се анализира чрез предварително патентно проучване за състояние на техниката.

Знаете ли, че?

Всички допустими за патентна закрила продукти, могат да бъдат едновременно и предмет на закрила и чрез полезен модел.


Когато обхватът на защита е върху лекарствен продукт или продукт за растителна защита, може да се подаде заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила (SPC).


В разговорния език, често срещани понятия по отношение на патентите са “патентовам” или “регистрирам патент” и други подобни, но правилното понятие по отношение на патентите е – издаване на патент за изобретение”.


След въвеждането в България на Закон за патентите и регистрацията на полезни модели, държавата спря да бъде отговорна за внедряването на изобретенията. Издаването на патент не гарантира на притежателя автоматично финансов успех, а тази задача остава негова отговорност.


Издаденият патент е показател за това, че патентованото изобретение е ново, промишлено приложимо и иновативно.

ВИЖТЕ ОЩЕ

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА