• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Изобретение

Какво е изобретение?

Изобретението  на практика е техническо решение на известен технически проблем в съответната област на техниката. Казано по-друг начин, то може да бъде усъвършенстване на машина или устройство, или да бъде нов процес за изработване на продукти и т.н. Изобретенията могат да се разделят на две основни категории – продукт или метод. Изобретенията могат да бъдат защитени като обект на интелектуалната собственост, но те трябват да отговарят на критериите за патентоспособност. За да отговаря на критериите за патентоспособност, изобретението трябва:

да е ново;

да има изобретателска стъпка;

да е промишлено приложимо.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕТО

Какво не се счита за изобретение?

Не се считат за изобретение следните:

– открития, научни теории и математически методи;

– резултати от художествено творчество;

– планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми (софтуерен код);

– представяне на информация;

– човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген.

Какво са продукт и метод?

Изобретенията най-общо могат да се разделят в две основни категории:

– Продукт – изделие, устройство, машина или система от взаимодействащи си устройства, вещество, състав, както и продукт, състоящ се от или съдържащ биологичен материал.

и

– Метод – всички видове действия, прилагани върху материални продукти, енергия, живи обекти, като се използва материално средство.

Как се защитава изобретение?

Както вече беше посочено, някои изобретения могат да бъдат защитени като обекти на интелектуалната собственост и в частност чрез защита на права по индустриална собственост. Тази защита се осигурява чрез патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел, които от правен аспект защитават правата по интелектуална собственост на изобретателите. Патентът свидетелства за това, че претендираното изобретение е действително патентоспособно и се издава за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими. Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация, която действително не гарантира за патентоспособността на техническото решение, разкрито в нея, тъй като по време на процедурата не се прави анализ за това. Ето защо техническото решение в полезните модели често се нарича „малко изобретение“.  За да получим патент за изобретение или свидетелство за регистрация на полезен модел е необходимо да подготвим и подадем заявка пред оторизирана за това организация. За разлика от заявката за патент за изобретение, която може да включва технически решения и от двете категории изобретения (продукт и метод), чрез регистрацията на полезен модел не могат да защитават методи, както и биотехнологични изобретения, химични съединения или тяхното използване.

Какво се предприема?

За начало е препоръчително да се започне с предварително патентно проучване за определяне на нивото на техниката на изобретението. Това проучване ще даде необходимата информация за състоянието на техниката в дадената област и ще представи предварителен анализ за патентоспособността на изобретението. За да се стигне до издаване на патент за изобретение или регистрация на полезен модел е необходимо да се оформи и подаде заявка за това. Изготвянето на такъв тип заявка е сложен процес, който изисква задълбочени познания по правилата за оформянето на една такава заявка. Тя трябва да включва описание, патентни претенции и чертежи (ако са необходими), които да имат специфично съдържание и структура. Несъмнено най-важният момент от оформянето на заявката е формулировката на патентните претенции, тъй като това е определящо за обхвата на правна закрила на изобретението, но описанието на техническото решение спомага за ясното разбиране на претенциите и в никакъв случай не трябва да бъде пренебрегвано. За нашата територия, заявките се подават в Патентно ведомство на Република България. При интерес за защита в повече от една държави, са налични различни процедури, по които може да се стигне до такава.

Какво представляват критериите за патентоспособност?

Изобретението е ново, ако се различава от известните технологии в дадената област, т.е. не е част от състоянието на техниката. Ако изобретението не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката или ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката, счита се, че то има изобретателска стъпка. Възможността едно изобретение да бъде многократно възпроизвеждано или прилагано, е показател за наличие на промишлена приложимост, т.е. то е промишлено приложимо.

Какво е състояние на техниката?

Състоянието на техниката е на практика всичко, което е станало общоизвестно или общодостъпно чрез устно или писмено описание, както и електронно публикуване, използване или разгласяване по друг начин където и да е по света преди датата на подаване на заявка за патент за изобретение или заявка за регистрация на полезен модел. При преценка на новостта писменият документ или електронната публикация се разглеждат като общодостъпни, ако към датата на подаване или приоритетната дата е било възможно членове на обществото да се запознаят със съдържанието им, като не е имало пречки от поверителен характер, ограничаващи  достъпа до тях. Тези документи се приемат за общодостъпни от датата на публикуването им. Устното описание, използването или разгласяването по друг начин преди датата на приоритета, се включва в състоянието на техниката, само ако разкриването на обекта е документирано или осъществено по начин, позволяващ многократното му възпроизвеждане. Състоянието на техниката може да се анализира чрез предварително патентно проучване за състояние на техниката.

Знаете ли, че?

Всички допустими за патентна закрила обекти, могат да бъдат предмет на закрила и чрез полезен модел с изключение на биотехнологичните изобретения, методите, химичните съединения и тяхното използване.


Когато обхватът на защита е върху лекарствен продукт или продукт за растителна защита, може да се подаде заявка за издаване на сертификат за допълнителна закрила (SPC).


В разговорния език, често срещани понятия по отношение на патентите са патентовам или регистрирам патент и други подобни, но правилното понятие по отношение на патентите е – издаване на патент за изобретение, който се получава чрез заявка за патент за изобретение.


След въвеждането в България на Закон за патентите и регистрацията на полезни модели, държавата спря да бъде отговорна за внедряването на изобретенията. Издаването на патент не гарантира на притежателя автоматично финансов успех, а тази задача остава негова отговорност.


Издаденият патент е показател единствено за това, че патентованото изобретение е ново, промишлено приложимо и иновативно.

Вижте още


 

Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация