• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Какво е дизайн?

 

Дизайнът представлява естетическото оформление на определено изображение и/или изделие в изобразителното изкуство или промишлеността. Известни са различни примери за дизайни като: графичен, интериорен, моден, мултимедиен, уеб и др. Всеки един от тях представлява интелектуална собственост и може да бъде обект на закрила от авторско право. Нека обърнем по-специално внимание на един конкретен вид – промишленият дизайн. Промишленият дизайн подлежи на защита като обект на индустриалната собственост и по този начин носи на притежателя си изключително (монополно) право.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Какво е промишлен дизайн?

Защитата на промишления дизайн се основава на видимия външен вид на продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаментите, цветовото съчетание или комбинация от тях.

Видимият външен вид може да включва:

изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин

части от това изделие, предназначени за сглобяване в съставно изделие,

комплект или композиция от изделия,

опаковка,

графични символи

…и

печатни шрифтове.

 

Това са основните групи от обекти, които могат да получат права на индустриална собственост и да се защитят като промишлен дизайн, но трябва да се има предвид, че произведенията на графичния, интериорния, модния, мултимедийния или уеб дизайна, както и други, също могат да бъдат защитени като промишлен дизайн. Правната закрила като обект на индустриалната собственост се предоставя със свидетелство за регистрация на промишлен дизайн. За да бъде регистриран, той трябва да е:

Нов

…и

Оригинален

Обектът е нов, ако се различава от известен дизайн, който е станал общодостъпен и е оригинален, когато създава у потребителя различно цялостно впечатление от известния, който е станал общодостъпен.

Какво е необходимо да се предприеме?

Преди да се премине към регистрация, е хубаво да се направи проучване дали вече няма друг такъв регистриран дизайн. Важно е да се знае, че за да се стигне до регистрация е необходимо да се оформи и подаде заявка за регистрация на промишлен дизайн.

Най-важният момент от оформянето на заявката е изборът на подходящи изображения, тъй като са определящи за обхвата на правна закрила.

За територията на България, заявките за регистрация се подават в Патентно ведомство на Република България.

При бизнес интерес в повече от една държава, трябва внимателно да се избере международната процедура, по която да се търси закрила.

Не се регистрира, когато:

особеностите му зависят единствено от техническата функция на продукта

…или

особеностите зависят от необходимостта продуктът да бъде механически свързан с друг продукт.

Знаете ли, че?

Ако не бъде защитен външният вид на даден продукт, е възможно конкурентите да пуснат на пазара продукт – идентичен или твърде подобен – като цветове, форми или орнаменти, който обикновено е с по-ниско качество от оригинала, от което следва, че оригиналният продукт ще бъде компрометиран пред клиентите.


Защитата като обект на индустриална собственост е най-добрият вариант за продукти и изделия, които реализират печалби най-вече от външния си вид.


Съществуват национални законодателства, осигуряващи закрилата на този обект чрез издаване на патент.

Вижте още


 

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА