• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Авторско право

Какво е авторско право?

 

Авторското право е част от правото на интелектуална собственост и на практика е система от правни норми, защитаващи авторите на произведения и регулиращи отношенията при или по повод създаването и използването на тези произведения. Автор е физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение, който в този смисъл се счита за носител на авторско право. Авторското право възниква за автора автоматично, веднага със създаването на произведението и трае докато авторът е жив и определен период от време след смъртта му. За България авторското право е основна дейност на Дирекция “Авторско право и сродни права” към Министерство на културата.

Научете повече

Кои са обектите на авторско право?

 

Не са обект на авторското право следните: идеи и концепции; фолклорни творби; новини, факти, сведения и данни. Обектите на авторското право всъщност най-общо могат да се разделят в две основни категории:

Първични произведения

 

∴ произведения на литературата, включително и научната и техническа литература, компютърни програми

музикални произведения

сценични произведения

филми

аудио-визуални произведения

произведения на изобразителното изкуство

дизайна и художествени изделия

фотографски произведения

архитектурни проекти

графично оформление на печатни издания

кадастрални и топографски карти

 

Вторични произведения

 

преводи

преработки

аранжименти

периодични издания

енциклопедии

сборници

антологии

библиографии

Кои са носителите на авторско право?

 

До доказване на противното за автор на произведение се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин  върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. Когато произведението е анонимно авторското право се упражнява от физическо или юридическо лице, което със съгласието на автора е разгласило произведението. При производния с повече от един автори, авторското право им принадлежи общо. При всяко ползване на произведението и преработване е необходимо съгласието на всички автори. Ако частите на произведението нямат самостоятелно значение, тогава всеки от съавторите може да разреши самостоятелно използване на своята част. Възнагражденията на съавторите се разпределят помежду им в дялове, определени по съгласие между тях. При липса на съгласие, то възнаграждението се разпределя по равно.

Други носители на авторско право

 

Авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което го е направило, без с това да се накърняват правата на автора. Това не лишава трети лица да правят свои преводи или преработки. Авторското право върху периодични издания и енциклопедии принадлежи на физическо или юридическо лице, което осигурява създаването или издаването на произведението. Авторското право върху сборници, библиографии и бази данни и др. подобни принадлежи на лицето, което е извършило подбора или подреждането, освен ако в договор не е предвидено друго. За включването на произведения или части от тях в такова произведение е необходимо съгласието на автора. Отделните части включени в по-горе изброените произведения, които имат характер на произведения на литературата, изкуството или науката, принадлежат на техните автори.

Авторското право върху произведения на изобразителното изкуство и архитектурата принадлежи на лицето, което е създало произведението, и в случаите, в които собствеността на произведението принадлежи на друг. Авторското право върху произведение на фотографията, представляващо портрет на друго лице, принадлежи на автора на произведението. За създаването на такова произведение се изисква съгласието на изобразеното лице, освен когато: изображението е направено на публично или обществено място; изображението на лицето е само детайл от събрание, шествие или пейзаж; изобразеното лице е получило възнаграждение за да позира или между него и автора не е уговорено друго.

Какви неимуществени права има автора?

 

Авторът има право да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който това да стане. Изключение са филмите, аудио-визуалните произведения, произведения отнасящи се до архитектурата,  при които това право се уговаря с договор. Авторът може да иска признаване на неговото авторство върху произведението и да реши дали произведението да бъде разгласено анонимно или под псевдоним. В този случай той може да иска името или псевдонима да бъдат обозначени по съответния начин при всяко използване. Правото на автора за искане на признаване на авторство или за искане на това неговото име или псевдоним да бъдат посочени са неотчуждими.

Право на автора е да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, но също така и да променя произведението си, ако с това не нарушава права, придобити от други лица. Авторът има право на достъп до оригинала, когато това е необходимо с оглед упражняване на имуществени или неимуществени права или да спре използването поради промени в убежденията си, с изключени на реализираните произведения на архитектурата.

Необходима е да се има предвид, че авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведение на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащи разпоредби. Упражняването на неимуществени права след смъртта на автора до изтичане на срока за закрила се упражняват от неговите наследници, с изключение на правото да се променя произведението  и да бъде спряно неговото използване поради убеждения.

Какви имуществени права има автора?

 

Автора има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. За използване се смятат действия като: възпроизвеждане на произведението; разпространението сред неограничен брой лица; публично представяне или изпълнение на произведението; предаването или препредаването по кабел; публично показване на произведение на изобразително изкуство или фотографски произведения; превеждането на друг език; преработка и синхронизация; реализиране на архитектурен проект чрез построяване или изработване; предлагането по безжичен път или по кабел по начин позволяваш възпроизводство на неограничен брой лица на място и във време удобни за тях; вносът и износът в трети държави. Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване.

Какво е “свободно използване” на произведения?

 

За “свободно използване” на произведения се счита, всяко използване, което не нарушава правата на автора. Свободното използване е допустимо без съгласие на носителя на авторско право и без заплащане на възнаграждение, но само в определени случаи. Без съгласието на носителя на авторско право, но при изплащане на справедливо възнаграждение е допустимо: възпроизвеждане с нетърговска цел на отпечатани произведения, без нотни материали и възпроизвеждане на произведения от физическо лице за негово лично ползване с нетърговска цел.

 

Най -често срещаните случаи, считани по закон за “свободно използване”

 

Временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер и няма самостоятелно икономическо значение.

Използването на цитати от вече разгласени произведения, при посочване името на автора.

Използване на части от публикувани произведения в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване, при посочване на източника и името на автора. Такова използване е допустимо само за научни и образователни цели.

Използването като текуща информация в периодичния печат и други средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други. Те трябва да са представени на публични или обществени места. Но при посочване източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.

Възпроизвеждане по фотографски, кинематографски или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие.

Публично представяне и публично изпълнение на публикувани произведения в учебни или други образователни заведения. Ако не получават парични постъпления или възнаграждения на участниците в подготовката и реализирането на представянето или изпълнението.

Възпроизвеждането на вече публикувани произведения в библиотеки, музеи, образователни заведения и архивни учреждения с учебна цел или с цел за нетърговско съхранение.

Възпроизвеждане на вече разгласени произведения с Брайлов шрифт.

Използване на произведения с целите на националната сигурност, в съдебно или административно производство.

Използването на произведения по време на религиозни церемонии или церемонии, организирани от публичната власт.

Издателски договор

 

С издателския договор, авторът отстъпва право на издателя да възпроизведе и разпространи произведението, а издателят се задължава да извърши тези действия и да заплати на автора възнаграждение. С издателски договор може да бъде отстъпено правото за възпроизвеждане и разпространение на вече създадено произведение или на произведение, което авторът се задължава да създаде. Когато с издателски договор аторът е преотстъпил на издател правото на използване на произведението и по други начини освен издаване, издателят може  да преотстъпваизползването по тези другия начини на трети лица, ако това е уговорено изрично. Издателският договор се сключва в писмен вид.

Ако в издателския договор не е предвидено друго се смята, че: на издателя е отстъпено правото само за едно издание; на издателя е отстъпено правото да издаде произведението в тираж до десет хиляди екземпляра; на автора се дължи възнаграждение в размер на 15 на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпляр; броят на екземплярите, които издателят ще предостави на автора безплатно, не е по-малък от пет екземпляра; издателят има право да издаде произведението на езика на който е предадено; издателят има право да разпространи изданието само на територията на страната, на която е гражданин или на която е седалището, ако е юридическо лице.

ВИЖТЕ ОЩЕ

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА