• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Фирмено или продуктово име и лого

Какво е фирмено име и фирмено лого?

 

Един от първите избори пред всеки нов бизнес е изборът на фирмено име и фирмено лого. С него ще се представя новия бранд. Изборът е важен, защото в последствие те ще станат негов запазен знак. Казано по друг начин – наименованието или логото, както и др. са този фирмен знак. Чрез запазения фирмен знак, притежателят ще бъде разпознаван сред потребителите. Важно е фирменият знак да бъде отличителен. Едновременно с това трябва да оказва въздействие и да е разпознаваем за да постигне индивидуализиране в презентирането на стоките и/или услугите на фирмата.

Независимо от начина на използване, знакът може да се регистрира. Така ще се превърне в регистрирана търговска марка за фирмата, която го използва. Подборът на подходящо лого или фирмено наименование трябва да върви успоредно с проучване на пазара за това, какви търговски марки са използвани за същите или подобни стоки и услуги от други фирми. Във всички случаи при избора на ново фирмено наименование или лого, както и при създаването на нова търговска марка, трябва да се провери дали знакът не е вече „зает“ по силата на по-ранни права.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Как се защитава фирмено име и фирмено лого?

Какво е фирмен знак?

 

Има различни видове фирмени знаци, които могат да бъдат регистрирани като търговски марки. Някои от тях вече бяха представени – фирменото име и фирменото лого. Има и други примери за фирмени знаци, които могат да се регистрират като търговски марки: слоган, изображение, мелодия, рисунка и др.

Допустимо е да се защитят като търговска марка и различни комбинации от знаци, като единственото условие е, те да се използват в тази комбинация за означаване на стоките или услугите.


Как се защитава фирмен знак?

 

Фирменият знак (име или лого) може да бъде защитен като интелектуална собственост чрез получаване на права за закрила на индустриална собственост. Правната закрила като обект на индустриалната собственост се предоставя със свидетелство за регистрация на търговска марка. За да бъде регистрирана една търговска марка, е необходимо тази марка да бъде знак. Той трябва да може да бъде представен графично. Знакът се използва за отличаване на стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на друго.


 

Каква е процедурата за защита на фирмено име и фирмено лого?

 

Преди да се премине към регистрация на търговска марка е хубаво да се направи проучване дали тя е свободна за използване. За да се стигне обаче до регистрация на фирмения знак е необходимо да се подаде заявка за регистрация на търговска марка. Заявката включва: знака, за който се търси закрила и който трябва да бъде представен графично, както и класовете за стоките и/или услугите, които ще се означават с този знак.

Подборът на класовете на стоките и/или услугите е най-важният момент при подаването на заявката, тъй като са определящи за обхвата на правна закрила на регистрираната марка. За нашата територия, заявките за регистрация на търговска марка се подават в Българско патентно ведомство (БПО). При бизнес интерес в повече от една държава, трябва да се вземе под внимание това, че е необходимо да се търси защита на територията на отделните страни или да се подаде заявка за регистрация, която е подходяща за пазарната реализация.

Знак

 

Най-често се регистрират като търговски марки фирмено име и фирмено лого или слоган. Графичното презентиране на знака е необходимо и задължително условие. С търговските марки се обозначават стоки или услуги. Графичното представяне трябва да даде на потребителя цялостна представа за марката. Често срещана практика е при наличие на отличителни наименование на бранд и съпътстващо лого, да се заявят едновременно словния елемент и графичния знак. Това става чрез подаване на две заявки за регистрация на търговска марка. Така обаче се подсигурява цялостна защита срещу имитации. Ако трябва да се избира между словен елемент и графичен, то графичният елемент като логото на фирмата винаги ще има по-голяма отличителност на пазара сред потребителите. При колебание, винаги водеща трябва да е разпознаваемостта, която ще донесе защитения елемент.

Стоки и услуги

 

Преди започване на процедура по регистрация на фирменото наименование, лого или отличителен знак, е необходимо да бъде направен пълен опис на стоките или услугите, за които търговската марка ще бъде използвана. За тази цел има изготвен подробен списък със стоки и услуги, който заявителите на търговските марки могат да използват. Този списък се нарича “МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ” или наричан още “НИЦСКА КЛАСИФИКАЦИЯ”. Тази класификацията съдържа 34 групи от стоки и 11 групи от услуги, които се наричат заглавия на класове и са общо 45 класа. Това разделение на заглавия от класове на класификацията, позволяват на притежателите на търговска марка да намерят подходящите за тях стоки и/или услуги от всеки клас, за които ще приложат запазения си знак.

Знаете ли, че?

Търговската марка може да се използва като нерегистрирана.


Притежателят на действаща търговска марка може да забрани използването на име на Интернет домейн, съдържащо името на неговата търговска марка.

Вижте още


 

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА