• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Фирмено или продуктово име и лого

Какво е фирмено или продуктово име и лого?

Един от първите избори пред всеки нов бизнес е изборът на фирмено наименование или лого, с което да представя своя бранд. Това е така, защото в последствие те ще станат негов запазен знак, след който ще се поставя „®“ или казано по друг начин – наименованието или логото, както и др. са този фирмен знак. Чрез запазения фирмен знак, притежателят ще бъде разпознаван сред потребителите. Важно е фирменият знак да бъде отличителен и едновременно с това да оказва въздействие и да е разпознаваем за да постигне индивидуализиране в презентирането на стоките и/или услугите на фирмата. Необходимо условие при избора на такъв знак е той да може да бъде представен графично или казано с други думи, да може да се използва, така че да се поставя върху стоки или да представя услуги. Независимо от начина на използване, знакът може да се регистрира и така да се превърне в регистрирана търговска марка за фирмата, която го използва. Подборът на подходящо лого или фирмено наименование трябва да върви успоредно с проучвания на пазара за това, какви търговски марки са използвани за същите или подобни стоки и услуги от други фирми. Във всички случаи при измислянето на ново фирмено наименование или лого, както и при създаването на нова търговска марка, трябва да се провери дали знакът не е вече „зает“ по силата на по-ранни права.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ФИРМЕН ЗНАК

Какво е фирмен знак?

Има различни видове фирмени знаци, които могат да бъдат регистрирани като търговски марки. Някои от тях вече бяха представени – логото и фирменото наименование, но други примери за фирмени знащи, които могат да се регистрират като търговски марки са: слоган, изображение, мелодия, рисунка и др.

Допустимо е да се защитят като търговска марка и различни комбинации от знаци, като единственото условие е, те да се използват в тази комбинация за означаване на стоките или услугите.

Как се защитава фирмен знак?

Фирменият знак (наименование или лого) може да бъде защитен като интелектуална собственост чрез получаване на права за закрила на индустриална собственост. Правната закрила като обект на индустриалната собственост се предоставя със свидетелство за регистрация на търговска марка. За да бъде регистрирана една търговска марка, е необходимо тази марка да бъде знак, който може да бъде представен графично и който да се използва за отличаване на стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на друго на пазара. Графичното презентиране на знака е необходимо и задължително условие, защото с всяка търговска марка е нормално да бъдат обозначавани стоки или услуги, при което потребителят трябва да може да придобие цялостна представа за това.

Какво са стоки и услуги?

Преди започване на процедура по регистрация на фирменото наименование, лого или отличителен знак, е необходимо да бъде направен пълен опис на стоките или услугите, за които търговската марка ще бъде използвана. За тази цел има изготвен подробен списък със стоки и услуги, който заявителите на търговските марки могат да използват. Този списък се нарича „МЕЖДУНАРОДНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИ“ или наричан още „НИЦСКА КЛАСИФИКАЦИЯ“. Тази класификацията съдържа 34 групи от стоки и 11 групи от услуги, които се наричат заглавия на класове и са общо 45 класа. Това разделение на заглавия от класове на класификацията, позволяват на притежателите на търговска марка да намерят подходящите за тях стоки и/или услуги от всеки клас, за които ще приложат запазения си знак.

Какво се предприема?

Преди да се премине към регистрация на търговска марка е хубаво да се направи проучване дали тя е свободна за използване. За да се стигне обаче до регистрация на фирмения знак е необходимо да се подаде заявка за регистрация на търговска марка. Заявката включва: знака, за който се търси закрила и който трябва да бъде представен графично, както и класовете за стоките и/или услугите, които ще се означават с този знак. Подборът на класовете на стоките и/или услугите е най-важният момент при подаването на заявката, тъй като са определящи за обхвата на правна закрила на регистрираната марка. За нашата територия, заявките за регистрация на търговска марка се подават в Патентното ведомство на Република България. При бизнес интерес в повече от една държава, трябва да се вземе под внимание това, че е необходимо да се търси защита на територията на отделните страни или да се подаде заявка за регистрация, която е подходяща за пазарната реализация.

Знаете ли, че?

Търговската марка може да се използва като нерегистрирана.


Притежателят на действаща търговска марка може да забрани използването на име на Интернет домейн, съдържащо името на неговата търговска марка.

Вижте още


 

Безплатна първа консултация


Запазете вашата консултация