• Адрес
  • бул. Д. Петков № 69, 1309 София, България
  • Работно време
  • Понеделник - Петък: 9:00 - 18:00 ч.

Защита на продукт чрез права върху Индустриална собственост

Какво е индустриална собственост?

 

Технологиите и творческото съзидание преобладават в съвременното общество, но в действителност малко са тези, които осъзнават, че ежедневието им е заобиколено от творения на интелектуалната собственост, от които юридически произтичат права. За повечето потребители понятието “индустриална собственост” е нещо неразбираемо и непознато. Често хората или фирмите приемат създадените от самите тях творения като даденост. Те не си дават сметка, че могат да получат защита на продукт като обект на индустриална собственост чрез патент, марка или промишлен дизайн.


“Различните видове интелектуална собственост, продължават различно време, по различен начин се придобиват и имат различна сфера на защита. Правата върху индустриална собственост за защита на продукт Ви дават контрол върху Вашето нововъведение и начините, по които да използвате този контрол.”


Нека да разгледаме един пример с кутия натурален портокалов сок. Ако приемем, че този продукт е наша собствена идея или е нова продуктова гама, разработка на нашата фирма, следващата ни стъпка би била да помислим, как да реализираме продукта. В повечето случаи започваме да мислим за изграждане на маркетингова стратегия, която да ни помогне за реализацията на продукта на пазара. Искаме да започнем да получаваме доходи от нашия продукт във възможно по-кратък срок. Въобще не се замисляме, какво можем да загубим, ако не сме отделили време и средства за да защитим индустриалната собственост, скрита в нашия продукт.

Каква защита на продукт може да се получи чрез индустриална собственост?

 

(Търговска) марка

Задачите, които стоят пред един предприемач, не се ограничават само до организиране и производство. Имиджът на фирмата, както и предлаганите от нея стоки и услуги трябва да бъдат видими на пазара. Една марка, положително призната от клиента, може да представлява единствения най-ценен актив на интелектуалната собственост. Това може да бъде дори най-стойностния актив, който даден бизнес притежава. В закона за марките и географските означения (ЗМГО) се съдържа следното определение на марка:


Марката е знак, който може да бъде представен графично и се използва за отличаване на стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на друго на пазара”.


От голямо значение е изборът на нов знак, който едновременно да оказва въздействие и да е разпознаваем. Тази защита на продукт цели да постигне индивидуализиране на стоките и услугите на фирмата. Подборът на подходяща марка трябва да върви успоредно с проучвания на пазара – какви марки са използвани за същите или

подобни стоки. Във всички случаи на създаване на нова или преобразуване на съществуваща марка, трябва да се провери дали знакът не е вече „зает“ по силата на по-ранни права.

 

Защита на продукт чрез търговска марка

 

Изключителното право върху марка в България се придобива с регистрацията ѝ в Българското патентно ведомство. Териториално обхвата на закрила може да бъде разширен чрез регистрация като европейска марка или чрез заявяване на международна марка. Регистрацията действа за период от 10 години, считано от датата на подаване на заявката. Той може да бъде подновявана многократно за следващи периоди от 10 години срещу заплащане на такса. Регистрацията не е задължителна по закон, но е абсолютно задължителна от гледна точка на практиката. Тя предпазва от нелоялни конкуренти, които неминуемо ще се появят, ако продукта е добър и се търси на пазара.

Промишлен дизайн

Обикновено в опаковката на продукта са вложени много средства, време и дизайнерски усилия, за да се направи привлекателна и да подтикне потребителя да купува точно този продукт.


“Видимият външен вид на продукт или част от него носи права на притежателя, които подлежат на защита като Промишлен дизайн.”


Ако не бъде защитен външният вид на тази опаковка като промишлен дизайн, е възможно конкурентите да пуснат на пазара опаковка – идентична или твърде подобна – като цветове, форми или орнаменти, която обикновено е с по-ниско качество от оригиналната. Така оригиналният продукт бива компрометиран пред клиентите. Изключителното право върху дизайн се придобива чрез регистрация. Изключителното право върху промишлен дизайн в България се

придобива с регистрацията в Българското патентно ведомство. Териториално обхвата на закрила може да бъде разширен чрез регистрация като европейска търговска марка или да се използва системата за заявяване на международна търговска марка.

 

Защита на продукт чрез промишлен дизайн

 

Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален, като под оригиналност се разбира цялостното впечатление, което той създава в информирания потребител, да се различава от цялостното впечатление, което създава дизайн, станал общодостъпен преди датата на подаване на заявката за регистрация или преди приоритетната дата. Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години.

Изобретение

В Закона за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ) не съдържа дефиниция на „изобретение”. В закона е разкрита същността на изобретението като обект на правна закрила, а именно:


Патенти се издават за изобретения от всички области на техниката, които са нови, имат изобретателска стъпка и са промишлено приложими”


Изобретателят трябва да е създал нещо ново, оригинално на база на изследванията си и въображението си и което да е практически „приложимо”. За оценката на изобретението се прилагат законоустановените критерии – новост, изобретателска стъпка

и промишлена приложимост. Ако то отговоря на тези критерии се счита за „патентоспособно изобретение”. Законът разграничава две категории: продукт или метод.

Изобретението в обикновения житейски смисъл на думата влиза в категорията продукт. В нея са включени: изделие, устройство, машина или система от взаимодействащи си устройства, вещества или състави, както и продукт, състоящ се от или съдържащ биологичен материал.  Всички видове действия, прилагани върху материални продукти, енергия живи обекти, като се използва някакво материално средство влизат в категорията метод. В нея е включено и използването на продукт, както и методи, чрез които се получава, обработва или използва биологичен материал.

Патент и Полезен модел

 

Правната защита на изобретенията се предоставя с патент, а на полезните модели със свидетелство за регистрация на полезен модел. Тези документи се издават от Патентното ведомство. Чрез тях се удостоверява изключителното право на притежателя им върху изобретение или полезен модел. Това включва правото да се използва изобретението, респ. полезния модел, да се забрани на трети лица да го използват и правото на разпореждане с патента/свидетелството за регистрация на полезен модел за ограничен период от време.

 

Защита на продукт за ограничен период от време

 

Срокът на действие на патента е до двадесет години от датата на подаване на заявката. След издаване, патентът се поддържа чрез заплащане на годишни такси. Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Казано по друг начин, патентът и свидетелството за регистрация на полезен модел дават временна закрила на притежателя им от силите на пазарната конкуренция. Изключителните права са ограничени до и валидни само в страната, в която са издадени защитните документи (т.е. имат териториално действие). В останалата част на света, във всички страни, в които изобретението не е защитено с патент/свидетелство за регистрация, то може свободно да се използва.

 

Ограничения при Патента и Полезния модел

 

Не се считат за изобретения следните обекти: открития, научни теории и математически методи;- резултати от художествено творчество; планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни програми; представяне на информация; човешкото тяло на различните етапи от неговото образуване и развитие, както и простото откриване на един от неговите елементи, включително последователността или частичната последователност на ген.

Патентите и свидетелства за регистрация на полезен модел не се издават за изобретения, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави, в т.ч.:

за методи за клониране на хора;

методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш;

за използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;

методи за модифициране на генетичната идентичност на животни;

методи за диагностика и за лечение на хора или животни чрез терапия или по хирургичен път;

сортове растения и породи животни (за тях е осигурена защита със специален нормативен акт – Закона за новите сортове растения и породи животни);

биологични методи за произвеждане на растения и животни.

Като полезен модел не се регистрират:

методите;

биотехнологичните изобретения;

химичните съединения и тяхното използване.

БЕЗПЛАТНА ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ


ЗАПАЗЕТЕ ВАШАТА СЕГА